Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Porozumienie z IMGW 2011

POROZUMIENIE
 
zawarte w Warszawie w dniu 14 stycznia 2011 roku roku, pomiędzy:
Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie, ul. Podleśna 61, zwanym dalej IMGW PIB, lub Stroną porozumienia nr KRS 0000062756, reprezentowanym przez: dr inż. Mieczysława S. Ostojskiego – Dyrektora Instytutu,
a
Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu
z siedzibą w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, zwanym dalej Uczelnią, lub Stroną porozumienia, reprezentowaną przez
Prof. dr hab. Jana Pikula – Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
 
zwanymi dalej Stronami porozumienia.
 
Niniejsze porozumienie ma na celu, przez współdziałanie Stron, przyczynienie się do jeszcze lepszej realizacji zadań i celów działalności Stron. Tak też z uwagi, że zadania IMGW PIB dotyczą między innymi prowadzenia ciągłych i kompleksowych prac badawczych i rozwojowych wszelkich procesów i zjawisk atmosferycznych i hydrologicznych celem doskonalenia metodycznego, kompleksowego systemu przewidywania ich potencjalnych skutków, a zadania Uczelni polegają na pełnieniu misji odkrywania i przekazywania prawdy poprzez prowadzenie badań i kształcenie studentów, stanowiąc integralną część narodowego systemu edukacji i nauki, strony niniejszego porozumienia dla owocnego pełnienia swoich misji i rozwoju wzajemnej współpracy, z nadzieją na obustronne korzyści wspólnie postanawiają, co następuje:
 
§ 1
Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie ram i zasad współpracy obejmującej naukowo – badawcze i organizacyjne relacje pomiędzy Stronami. W ramach niniejszego Porozumienia w szczególności:
1)        Strony będą prowadziły współpracę przy realizacji prac naukowo – badawczych i wspólnych badań terenowych,
2)        Strony będą organizować wspólne seminaria i konwersatoria naukowe, konferencje sympozja i kursy w zakresie hydrologii, meteorologii, klimatologii i gospodarki wodnej,
3)        Strony będą przygotowywały wspólne publikacje w wydawnictwach IMGW PIB, Uczelni i innych,
4)        Strony, w przypadku braku ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, umów i innych dokumentów, zapewniają dostęp, do prowadzonych przez siebie prac naukowo – badawczych, zasobów bibliotecznych i innych materiałów, które mogą przyczynić się do lepszej realizacji niniejszego porozumienia,
5)        IMGW PIB będzie stwarzał warunki do odbywania praktyk zawodowych, w tym praktyk terenowych przez studentów Uczelni.
 
§ 2
1.        Strony niniejszego Porozumienia będą prowadziły współpracę przy realizacji prac naukowo – badawczych i wspólnych badań terenowych w szczególności w zakresie:
a)         doskonalenia metod prognozowania zjawisk i procesów hydrologiczno – meteorologicznych;
b)        testowania i oceny możliwości wykorzystania nowoczesnych technik pomiarowych w innych, poza zakresem działań Państwowej Służby Hydrologiczno – Meteorologicznej, obszarach aktywności;
c)         zastosowania metod GIS dla potrzeb archiwizacji danych i modelowania procesów hydrologicznych;
d)        opracowywania monografii zlewni badawczych IMGW PIB.
2.        Zasady i szczegółowe warunki współpracy i prowadzenia wspólnych działań i prac badawczo naukowych, Strony ustalą odrębną umową, zawartą w celu realizacji niniejszego Porozumienia.
 
§ 3
1.        Strony niniejszego Porozumienia będą organizowały wspólne seminaria i konwersatoria naukowe, konserwatoria naukowe, konferencje, sympozja i kursy w zakresie hydrologii, meteorologii, klimatologii i gospodarki wodnej. O terminach i warunkach organizacji wspólnych projektów Strony decydować będą w odrębnych umowach, zawartych w celu realizacji niniejszego Porozumienia.
2.        Strony będą publikowały wyniki prac z płaszczyzn objętych współpracą w wydawnictwach IMGW PIB, Uczelni i innych. O warunkach publikacji i prawach autorskich do wyników pracy, Strony rozstrzygać będą w odrębnej umowie, zawartej w celu realizacji niniejszego Porozumienia.
 
§ 4
1.        Strony niniejszego Porozumienia zapewnią dostęp do prowadzonych przez siebie prac naukowo – badawczych, zasobów bibliotecznych i innych materiałów będących w posiadaniu Strony. Dostęp będzie dotyczył wszystkich prac i projektów badawczo – naukowych prowadzonych przez Stronę, także publikowanych wewnątrz Uczelni IMGW PIB materiałów i wyników badań.
2.        Dostęp, o którym mowa w ust. 1, może zostać ograniczony jeśli ograniczenia będą wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa własności intelektualnej lub z dokumentów wewnętrznych Stron.
 
§ 5
1.        Strony niniejszego Porozumienia będą prowadziły współpracę w zakresie baz danych hydrologicznych i meteorologicznych, a także opracowywania zasad oraz procedur kontroli danych.
2.        IMGW PIB w celach naukowych, niekomercyjnych, tj. do potrzeb wykonywania prac licencjackich, magisterskich, doktorskich i habilitacji, będzie użyczał swoich danych obserwacyjno – pomiarowych, zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2005 r. Nr. 239 poz. 2019, dalej Prawo wodne) i dokumentami wewnętrznymi IMGW PIB.
3.        Każdorazowo, przed użyczeniem danych, Uczelnia podpisze zobowiązanie, że użyczone dane będą wykorzystane wyłącznie do realizacji prac, o których mowa w ust. 2, oraz że zostaną one usunięte ze wszystkich nośników bezpośrednio po opublikowaniu tej pracy.
4.        Pracownicy Uczelni i inne osoby, które będą pobierać lub wykorzystywać udostępnione przez IMGW PIB dane pomiarowo – obserwacyjne będą zobowiązane do podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności danych; oświadczenie to niezwłocznie po podpisaniu zostanie przekazane IMGW PIB.
5.        Uczelnia wskaże urządzenia komputerowe, na których składowane będą użyczone dane i zapewni warunki do bezpiecznego ich przechowywania, poprzez zabezpieczenia hasłami oraz nieudostępnianie katalogów z tymi danymi w sieci komputerowej Uczelni.
6.        IMGW PIB ma prawo do dokonywania audytów związanych z bezpieczeństwem użyczonych danych oraz z usunięciem ich z nośników po opublikowaniu pracy, do której zostały wykorzystane.
7.        W przypadku korzystania przez Uczelnię z danych IMGW PIB, Uczelnia jest zobowiązana do powołania się w pracy na źródło danych i dostarczanie jednego egzemplarza pracy do biblioteki IMGW PIB.
8.        W przypadku, gdy dana prace będzie miała charakter użytkowy dla pracowników IMGW PIB, to praca ta zostanie dostarczona do IMGW PIB na nośniku cyfrowym z prawem rozpowszechnienia jej do placówek terenowych IMGW PIB.
9.        W przypadku, gdy dane obserwacyjno – pomiarowe IMGW PIB znajdą się wyłącznie na nośnikach analogowych, Uczelnia poniesie koszt przeniesienia ich na nośniki cyfrowe.
10.    Zasady udostępniania danych meteorologicznych i koszty z tym związane Strony ustalą każdorazowo w odrębnej umowie licencji zawartej w celu realizacji niniejszego porozumienia na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa i dokumentów wewnętrznych IMGW PIB, a zakres tej licencji dostosowany będzie do aktualnych potrzeb oraz możliwości IMGW PIB i Uczelni.
 
§ 6
1.        W ramach niniejszego Porozumienia, IMGW PIB będzie stwarzał warunki do odbycia praktyk zawodowych i terenowych przez studentów Uczelni specjalizujących się w dziedzinie hydrologii, meteorologii, klimatologii i gospodarki wodnej.
2.        Program praktyk zawodowych uzależniony będzie od specjalizacji, jaka została wybrana przez danego studenta i każdorazowo uszczegółowiony przez Strony.
3.        Praktyki terenowe będą dotyczyły w szczególności:
a)    Organizacji Państwowej Służby Hydrologiczno – Meteorologicznej IMGW PIB;
b)   hydrologicznej i meteorologicznej sieci pomiarowo – obserwacyjnej;
c)    systemu wykrywania i lokalizacji wyładowań atmosferycznych PERUN;
d)   sytemu radarów meteorologicznych POLRAD;
e)    sieć pomiarów aerologicznych;
f)    numerycznych prognoz meteorologicznych;
g)   pomiarów przepływów w rzekach;
h)   pomiarów geodezyjnych w zakresie wykonywania przekrojów poprzecznych i podłużnych rzek oraz planów batymetrycznych jezior i zbiorników wodnych.
4.        Termin, zakres, warunki organizacji i koszty związane z organizacją praktyk zarówno zawodowych, jak i terenowych będą uzgadniane przez Strony na co najmniej dwa miesiące przed terminem ich rozpoczęcia, odrębną umową zawartą w celu realizacji niniejszego porozumienia.
 
§ 7
Do realizacji niniejszego Porozumienia, strony wyznaczają swoich przedstawicieli:
1)        ze strony IMGW na przedstawicieli zostali wyznaczeni:
a)    w zakresie spraw związanych z § 3 – 4 prof. dr hab. inż. Maciej Maciejewski Zastępca Dyrektora ds. Badawczych
b)   w zakresie spraw związanych z § 5 – 6 dr Rafał Bąkowski Zastępca Dyrektora ds. Służby Hydrologicznej i Meteorologicznej Główny Synoptyk
2)        ze strony Uczelni na przedstawiciela zostaje wyznaczony dr inż. Tomasz Dysarz.
 
§ 8
1.        Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na czas nieokreślony, lecz każda ze stron może je rozwiązać z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.
2.        Z upływem miesięcznego okresu wypowiedzenia niniejszego Porozumienia wszystkie umowy wcześniej zawarte przez Strony w celu realizacji niniejszego Porozumienia, wygasają, z wyjątkiem umów dotyczących realizacji projektów niezwiązanych z Porozumieniem.
 
§ 9
Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, po rygorem nieważności.
 
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem stosuje się przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy Prawo wodne, ustawy o jednostkach badawczo – rozwojowych, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 
§ 11
Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Porozumienia będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla IMGW PIB.
 
§ 12
Porozumienie niniejsze zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
 
 
 
Za Uczelnię                                                       Za IMGW PIB