Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Sprawozdanie z przebiegu III Międzynarodowej Konferencji Naukowej | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Sprawozdanie z przebiegu III Międzynarodowej Konferencji Naukowej

W dniach 28 czerwca do 1 lipca 2022 r. w Poznaniu odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Ecological and Environmental Engineering”  (COEE). Konferencja była współorganizowana aż przez 13 naukowych instytucji krajowych i zagranicznych: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnikę Gdańską, SGGW w Warszawie, Politechnikę Rzeszowską, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Czech University of Life Sciences Prague (Czechy), Polytechnic University of Catalonia (Hiszpania), Polytechnic Institute of Beja (Portugalia), Henan Agricultural University (Chiny) oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej Oddział w Lublinie. Ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu organizatorem był Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej.

 

 

Honorowy patronat nad konferencją objęli: prof. Krzysztof Szoszkiewicz – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; prof. Jarosław Bosy – Rektor Uniwersytetu  Sprawozdanie z przebiegu III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Przyrodniczego we Wrocławiu; prof. Xiaolei Jie – Prezydent Henan Agricultural University (Chiny);  prof. Piotr Koszelnik – Rektor Politechniki Rzeszowskiej;  prof. Krzysztof Kowalczyk – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; prof. Jerzy Przyborowski – Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; prof. Petr Sklenička – Rektor Czech University of Life Sciences w Pradze (Czech Republic); prof. Sylwester Tabor – Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. Daniel Crespo – Rektor Polytechnic University of Catalonia (Hiszpania); prof. Maria de Fátima Carvalho – Prezydent Polytechnic Institute of Beja (Portugalia), prof. Krzysztof Wilde – Rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Michał Zasada – Rektor SGGW w Warszawie.

Konferencja uzyskała znaczące dofinansowanie Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała Nauka - DNK/SP/512942/2021.

W dniu 29 czerwca 2022 r. po uroczystej ceremonii otwarcia odbyły się 2 sesje plenarne, podczas których przedstawiciele ośrodków naukowych z Polski, Włoch, Chin, Austrii, Mołdawii, Wielkiej Brytanii
i Portugalii zaprezentowali referaty związane z głównym tematem konferencji. Następnie podczas dwóch dni obrad omawiano różne zagadnienia z zakresu inżynierii środowiska i inżynierii ekologicznej
w 6 sesjach tematycznych: 1) gospodarka wodno-ściekowa, 2) energia odnawialna i ślad węglowy,
3) gospodarka odpadami i gospodarka obiegu zamkniętego, 4) zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatu, 5) zrównoważony rozwój i zarządzanie środowiskiem, 6) geoinformatyka i zdalne pomiary.
Łącznie podczas konferencji wygłoszono 60 referatów oraz zaprezentowano 97 posterów.  

Organizacja konferencji umożliwiła wymianę wiedzy, doświadczeń i wyników badań pomiędzy naukowcami z całego świata, a także zaprezentowanie rozwiązań wykreowanych przez naukę, które mogą zostać wykorzystane w celu poprawy i ochrony stanu środowiska przyrodniczego. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami konferencji może być również wykorzystana dla celów naukowo-dydaktycznych. Na zakończenie trzeciego dnia konferencji jej uczestnicy zapoznali się z architekturą i zabytkami Poznania.

W czwartym dniu konferencji odbyły się 2 równoległe sesje terenowe, podczas których przybliżono problematykę ochrony środowiska przyrodniczego na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz zapoznano uczestników konferencji z innowacyjną biogazownią III generacji w gospodarstwie doświadczalnym Przybroda PULS i biokompostownią ze stałą fermentacją odpadów zielonych oraz kuchennych w Suchy Las k/Poznania.

W konferencji uczestniczyło 175 osób, w tym 70 osób z zagranicznych ośrodków akademickich z 23 krajów (Polska, Portugalia, Austria, Algieria, Chiny, Czechy, Dania, Niemcy, Grecja, Włochy,  Kosowo, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Holandia, Nigeria, Serbia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania) oraz 105 osób z różnych ośrodków naukowych z Polski (z Lublina, Krakowa, Gdańska, Poznania, Wrocławia, Warszawy, Olsztyna, Częstochowy, Rzeszowa, Białego Stoku, Zabrza, Opola), zajmujących się zagadnieniami z zakresu szeroko pojętej ekologii i inżynierii środowiska. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej Oddział w Lublinie.

Prace naukowe zaprezentowane podczas konferencji mogą zostać opublikowane w czasopismach takich, jak: Ecological Engineering (IF = 4,379), Water – Special Issue "Improved Constructed Wetlands” (IF = 3.530), Archives of Environmental Protection (IF = 1.489), Journal of Water and Land Development, Journal of Ecological Engineering, Advances in Science and Technology Research Journal, Acta Scientiarum Polonorum – Formatio Circumiectus.

 

prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
prof. dr hab. Klaudia Borowiak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
dr inż. Joanna Jaskuła (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Sprawozdanie z przebiegu III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Sprawozdanie z przebiegu III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Sprawozdanie z przebiegu III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Sprawozdanie z przebiegu III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Sprawozdanie z przebiegu III Międzynarodowej Konferencji Naukowej ​​​​​​​ Sprawozdanie z przebiegu III Międzynarodowej Konferencji Naukowej ​​​​​​​ Sprawozdanie z przebiegu III Międzynarodowej Konferencji Naukowej ​​​​​​​ Sprawozdanie z przebiegu III Międzynarodowej Konferencji Naukowej ​​​​​​​ Sprawozdanie z przebiegu III Międzynarodowej Konferencji Naukowej ​​​​​​​ ​​​​​​​

WYDZIAŁY