Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility MOBILNOŚĆ KADRY | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

MOBILNOŚĆ KADRY

Pracownicy uczelni mają szerokie możliwości rozwoju i dokształcania głównie w ramach programu Erasmus+. Oferuje on różne formy wymiany, przede wszystkim wyjazdy zagraniczne w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub do instytucji w celach szkoleniowych

 

Oferuje nauczycielom akademickim UPP prowadzącym zajęcia dydaktyczne wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich, czyli takich z którymi została podpisana umowa międzyuczelniana przewidująca wymianę nauczycieli akademickich. Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej.

  1. Wyjazdy zagraniczne
  • do szkół wyższych w innych krajach w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów – oferta dla nauczycieli akademickich;
  • do zagranicznych instytucji, w tym szkół wyższych, w celach szkoleniowych (doskonalenie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w pracy, wymiana doświadczeń) – oferta dla wszystkich pracowników uczelni.

 

  1. Współpraca w projektach typu kurs intensywny Erasmusa (Intensive Programmes - IP) - udział nauczycieli akademickich w przygotowaniu i prowadzeniu kursów intensywnych - zajęć dydaktycznych dla międzynarodowej grupy studentów.
  1. Udział  w projektach wielostronnych (Multilateral projects), dotyczących np. rozwoju współpracy między szkołami wyższymi i środowiskiem pozaakademickim, zwiększania dostępu do szkolnictwa wyższego, likwidowania barier ograniczających mobilność, odernizacji programów kształcenia, rozwoju potencjału dydaktycznego i badawczego uczelni, zwiększania innowacyjności kształcenia, zacieśniania związków między kształceniem i badaniami.
  1. Współpraca w ramach sieci akademickich (sieci to projekty o ogólno-europejskim zasięgu, realizowane przez liczną grupę partnerów. Każda sieć stanowi rodzaj międzynarodowego forum wymiany doświadczeń w wybranej dyscyplinie akademickiej).

 

Program Erasmus+ oferuje pracownikom administracyjnym uczelni oraz innym pracownikom nie prowadzącym zajęć dydaktycznych, wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich. Celem wyjazdu pracownika jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej. 

 

Mobilność kadry - szkolenia (STT) to działanie zapewniające wsparcie w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników w formie szkoleń zagranicznych (z wyłączeniem konferencji) i praktycznego doświadczenia edukacyjnego (Job Shadowing).

 

Organizacją przyjmującą może być instytucja szkolnictwa wyższego posiadająca Kartę Erasmusa (ECHE)  oraz każda prywatna lub publiczna organizacja prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży w kraju uczestniczącym w programie.

 

Więcej informacji na temat mobilności kadry 

https://erasmusplus.up.poznan.pl/pl

WYDZIAŁY