Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility PROJEKTY BADAWCZE | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

PROJEKTY BADAWCZE

Jednym z obszarów aktywności naukowo-badawczej uczelni jest realizacja różnego rodzaju projektów finansowanych zarówno ze źródeł zagranicznych jak i krajowych. Część projektów finansowana jest w ramach 7.Ramowego Programu Unii Europejskiej i Horyzontu 2020, pozostałe z innych unijnych funduszy, międzynarodowych programów badawczych i programów strategicznych. W 2019 roku realziowano projekty międzynarodowe dofinansowane ze środków krajowych (5 projektów), z kwotą dofinasowaną z UE ponad 3 mln zł. 

 

Znaczna aktywność naukowców widoczna jest także w grantach finansowanych ze środków krajowych na podstawie umów zawartych z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rocznie realizowanych jest blisko 120 takich projektów przez różne jednostki naukowe, dydaktyczne i badawcze Uniwersytetu, a liczba tematów i zadań badawczych w poszczególnych rodzajach działalności naukowo-badawczej przekracza 330. 

 

W uczelni realizowana jest też szeroka współpraca naukowa i dydaktyczna z zagranicą w ramach następujących programów:

 

ERASMUS+

CEEPUS

CORDIS

HORIZON 2020

HORIZON EUROPE

COST

TEMPUS

AKADEMICKI I NAUKOWY POZNAŃ

 

W ramach funduszy unijnych wsparcie dla Uczelni w roku 2019 skupiło się głównie na polepszeniu jakości i efektywności kształcenia, rozwijaniu relacji środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz na podnoszeniu kwalifikacji studentów. Projekty realizowane są w ramach nastepujących programłów Unii Europejskiej:

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój –  EFRR  

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  - EFS  

Fundusze Norweskie - EOG 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa –  EFRR 

Regionalne Programy Operacyjne EFRR oraz EFS 

 

 

Szczegółowe informacje na temat aktualnych projektów, konkursów i naborów finansowanych ze źródeł krajowych znajdują się na stronie internetowej DZIAŁU NAUKI lub wspomnianych instytucji.

 

Informacje na temat programów i projektów unijnych znajdują się na stronie DZIAŁU PROJEKTÓW

 

WYDZIAŁY