Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA PRZYRODNICZO-LEŚNA - studia interdyscyplinarne | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA PRZYRODNICZO-LEŚNA - studia interdyscyplinarne

Wydział: 
Wydział Leśny i Technologii Drewna
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Typ studiów: 
magisterskie

Czas trwania: 4 semestry (2 lata)

 

 

Opis kierunku

Studia są dedykowane przede wszystkim absolwentom kierunków: leśnictwo, biologia, ochrona środowiska. Student zdobywa wiedze o różnorodności biologicznej, jej zagrożeniach i sposobach ochrony. Nabywa umiejętności związane ze sporządzaniem i merytoryczną oceną dokumentacji, ekspertyz, planów ochrony i zadań ochronnych.  Niewątpliwym atutem kierunku jest połączeniu wiedzy teoretycznej i praktycznej, zajęcia w terenie, które pozwalają na zdobycie umiejętności, doświadczenia, a także integrację studentów.

Unikatowy w skali kraju kierunek studiów, którego program powstał z współpracy dwóch wydziałów: Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia te wypełniają efekty kształcenia w dwóch dziedzinach nauk: leśnych i biologicznych i są dedykowane przede wszystkim absolwentom studiów pierwszego stopnia w zakresie leśnictwa, biologii i ochrony środowiska.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia:

 • 90% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
 • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty uczenia się określone dla danego kierunku studiów I stopnia,
 • kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy ma również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
 • dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów uczenia się, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów uczenia się dla danego kierunku studiów I stopnia

 

Zagadnienia na egzamin wstępny

 

Obowiązuje zakres materiału z książki pt. Ochrona przyrody, autorstwa J. Wiśniewski i D.J. Gwiazdowicz

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne: 30

 

Początek zajęć – semestr zimowy

 

 

Perspektywy po studiach

 • Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska
 • Jednostki administracji Lasów Państwowych
 • Parki narodowe, zarządy i  zespoły parków krajobrazowych
 • Biura urządzania lasu, biura projektów przyrodniczych
 • Urzędy gmin (np. wydziały gospodarki komunalnej i ochrony środowiska)
 • Urzędy miejskie (wydziały ochrony środowiska)
 • Wojewódzkie (inspektoraty ochrony środowiska)
 • Inspekcja Ochrony Środowiska

 

WYDZIAŁY