Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility INŻYNIERIA ŚRODOWISKA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Wydział: 
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
magisterskie

Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku) – stacjonarne, 4 semestry (2 lata) - niestacjonarne

 

 

 

Opis kierunku

Na drugim stopniu studiów można zdobyć szczegółową wiedzę dotyczącą zbiorników wodnych i budowli hydrotechnicznych, budowli ziemnych, specjalistycznych robót fundamentowych, kształtowania zasobów wodnych terenów rolniczych, leśnych i zurbanizowanych, monitoringu środowiska wzmacniania podłoża pod obiekty budowlane i komunikacyjne. Można nauczyć się wykorzystywania współczesnych metod teledetekcyjnych, kosztorysowania, modelowania i komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji.

Kierunek ten wyróżnia możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w dziedzinie inżynierii środowiska. Szczególny nacisk kładziony jest na wszystkie aspekty działań inżynierskich – projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych, związanych z kształtowaniem zasobów wodnych, z zachowaniem standardów środowiskowych. Połączenie wiedzy i umiejętności inżynierskich z wiedzą i wrażliwością na środowisko, stanowi o unikalności tego kierunku. Po odbyciu praktyki absolwent może się ubiegać o uprawnienia budowlane w zakresie inżynierii hydrotechnicznej, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia:

  • 90% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
  • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty uczenia się określone dla danego kierunku studiów I stopnia,
  • kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy ma również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
  • dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów uczenia się, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów uczenia się dla danego kierunku studiów I stopnia

 

Zagadnienia na egzamin wstępny

Egzamin ma formę pisemną, losowany jest zestaw 3 pytań z podanych zagadnień.

Miejsce egzaminu – budynek Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, ul. Piątkowska 94E, Poznań.

Zagadnienia obowiązujące na egzaminie wstępnym dla rekrutacji w roku akademickim 2017/2018 znajdują się na stronie Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej.

www1.up.poznan.pl/wisgp

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne – 30 osób
 

Początek zajęć – semestr letni (stacjonarne), semestr zimowy (niestacjonarne)
 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele
 

Odpłatność za studia niestacjonarne – 1850 zł/semestr

Perspektywy po studiach

  • Administracja publiczna, usługi komunalne (specjalista ds. gospodarki wodnej, melioracji, środowiska)
  • Biura projektowe
  • Przedsiębiorstwa wykonawczo-budowlane i instalacyjne oraz usługi budowlane
  • Instytucje związane z zarządzaniem środowiskiem (np. akredytowany weryfikator środowiska)
  • Ośrodki badań i kontroli środowiska
  • Firmy konsultingowe

 

WYDZIAŁY