Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility INŻYNIERIA ROLNICZA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

INŻYNIERIA ROLNICZA

Wydział: 
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
magisterskie

Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku) stacjonarne i niestacjonarne

 

 

 

Opis kierunku

Rosnące zapotrzebowanie na żywność sprawia, że produkcja rolnicza musi być coraz bardziej wydajna. Z kolei zmiany klimatyczne powodują, że należy coraz wydajniej zarządzać nieodnawialnymi zasobami naturalnymi. Powstają kolejne nowoczesne generacje maszyn rolniczych, a systemy produkcyjne wspierają kolejne innowacyjne rozwiązania technologiczne – wszystko to w służbie człowiekowi. Stań się częścią cyfrowej transformacji i wykorzystuj pozyskiwane z różnych źródeł dane do nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych. Wspieraj klientów w zakresie technicznym. Zarządzaj gospodarstwami przyszłości.

 

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu są przygotowani do obsługi technicznej maszyn stosowanych w rolnictwie i przetwórstwie płodów rolnych. Uzyskują także przygotowanie specjalistyczne do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw usługowych dla rolnictwa oraz przetwórstwa rolno-spożywczego

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia:

  • 90% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
  • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty uczenia się określone dla danego kierunku studiów I stopnia,
  • kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy ma również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
  • dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów uczenia się, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów uczenia się dla danego kierunku studiów I stopnia

 

Rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów kierunków niepokrewnych – dla  kierunku określone są zagadnienia dostępne na stronie Wydziału Inżynierii Środowiska i inżynierii Mechanicznej www.up.poznan.pl/wisgp

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne: 45 osób

 

Początek zajęć – semestr zimowy dla studiów niestacjonarnych

 

Odpłatność za studia niestacjonarne:1 700 zł/semestr

Sylwetka absolwenta

Studia pozwalaja absolwentom pozwalają zapoznać się z technikami i technologiami stosowanymi w rolnictwie, zasadami organizowania i zarządzania usługami technicznymi dla rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, techniką komunalną oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji w procesach produkcji, informatyki, mechatroniki i podstaw prawnych.

Perspektywy po studiach

  • Doradca klienta w firmach zajmujących się sprzedażą ciągników, maszyn rolniczych i części zamiennych
  • Inżynier serwisu technicznego
  • Zarządzający pionem technicznym w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych
  • Administracja państwowa i samorządowa

 

WYDZIAŁY