Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Biotechnologia - nowa dyscyplina na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biotechnologia - nowa dyscyplina na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

W przededniu Światowego Dnia DNA, 24 kwietnia br., Rada Doskonałości Naukowej przyznała  Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu uprawnienia do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biotechnologia. Jest to ogromny sukces naszej Uczelni w zakresie umocnienia pozycji naukowej oraz dydaktycznej wśród innych ośrodków biotechnologicznych w kraju i zagranicą.

 

 

Dyscyplinę biotechnologia w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych wprowadziło Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin  nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wyżej wspomniane rozporządzenie stało się szansą na oficjalne przywrócenie biotechnologicznej ścieżki Uczelni, co zwieńczone zostało przyznanymi uprawnieniami.

Biotechnologia od lat była wpisana w działalność naukową i dydaktyczną najpierw Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, a następnie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Najważniejsze jednak jest to, że biotechnologia łączyła i nadal łączy badaczy i dydaktyków różnych Wydziałów Uczelni nadając jej charakter międzywydziałowy, w myśl idei interdyscyplinarności tej dyscypliny. Przez cztery lata nieobecności dyscypliny biotechnologia w klasyfikacji krajowej, profil badawczy Uczelni wciąż obejmował badania z zakresu biotechnologii, jednakże osiągnięcia naukowe z tego zakresu były przypisywane do dyscyplin o statusie wiodących na UPP.

Od dawna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu prowadzona jest ukierunkowana działalność badawczo-rozwojowa z zakresu biotechnologii drobnoustrojów, roślin, zwierząt i diagnostyki molekularnej ciesząca się dużym uznaniem środowiska naukowego. Na Uczelni dwie Katedry: Biochemii i Biotechnologii oraz Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności z dwóch różnych Wydziałów: Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii oraz Nauk o Żywności i Żywieniu mają w nazwie bezpośrednie odwołanie do biotechnologicznego charakteru prowadzonych w nich badań. Interdyscyplinarności biotechnologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu dodaje udział pracowników Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt oraz Katedry Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt  z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. Specjalistów z zakresy biotechnologii znajdujemy również w innych Katedrach: Genetyki i Hodowli Roślin, Gleboznawstwa i Mikrobiologii oraz Metod Matematycznych i Statystycznych.

Warto podkreślić, że na Uczelni od 1993 r., czyli dokładnie od trzydziestu lat prowadzone są studia na kierunku biotechnologia (aktualnie są to studia pierwszego i drugiego stopnia), który w wielu rankingach wymieniany jest jako wiodący w kraju (głównie ze względu na aplikacyjny charakter prowadzonych przedmiotów specjalizacyjnych) oraz od 2020 r. anglojęzyczne studia drugiego stopnia na kierunku biotechnology. Studenci wykonują prace dyplomowe w ramach czterech specjalizacji: diagnostyki genetycznej, biotechnologii roślin, biotechnologii zwierząt i biotechnologii przemysłowej. Przy czym dwie ostatnie specjalizacje prowadzone są na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach oraz na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu, co nadaje unikatowy i interdyscyplinarny charakter studiom biotechnologicznym w skali kierunków prowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, jak i w kraju.

 

 

prof. UPP dr hab. inż. Joanna Zeyland
Redakcja: Iwona Cieślik, Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY