Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prof.dr hab. Jerzy Wiśniewski uhonorowany Złotym Medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof.dr hab. Jerzy Wiśniewski uhonorowany Złotym Medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”

Medale „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” są przyznawane przez Ministra Edukacji i Nauki za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej.

 

 

Prof. zw. dr hab. Jerzy Wiśniewski jest pierwszym pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uhonorowanym tym odznaczeniem. 

Głównymi kierunkami działalności naukowej Profesora są biologia, ekologia i patologia mrówek leśnych, taksonomia, ekologia i zoogeografia roztoczy z rzędu Mesostigmata, las jako źródło inspiracji twórczej, estetyka lasu, biografie zasłużonych leśników. W latach 1958-2005 pracował w Katedrze (Instytucie) Ochrony Lasu Wyższej Szkoły Rolniczej (Akademii Rolniczej) w Poznaniu na etatach od laboranta, asystenta technicznego do wicedyrektora Instytutu, kierownika Katedry. W 2005 r. przeszedł na emeryturę.

Profesor Jerzy Wiśniewski opublikował ok. 450 prac naukowych
i popularnonaukowych, w tym ok. 50% w periodykach zagranicznych. Z wydawnictw książkowych na uwagę zasługują m.in.: „Heinrich von Salisch (1846-1920). Gutsbesitzer, Forstmann, Politiker, Wohltäter“ (2010, 2013), wspólnie z W. Hirschmannem „Weltweite Revision der Gattung Nenteria Oudemans 1915“ (1985) i „Die Uropodiden der Erde“ (1993),
z B. Kiełczewskim „Kulturotwórcza rola lasu” (5 wydań w latach 1996-2012), z D. J. Gwiazdowiczem „Ochrona przyrody“ (2004, 2009) i „Estetyka lasu” (2011, 2014) oraz „Polskie ekspozycje łowieckie” (2013). Jest autorem lub współautorem opisów blisko 400 nowych dla nauki gatunków i pięciu rodzajów roztoczy oraz 29 gatunków i dwóch rodzajów grzybów entomopatogenicznych. Wypromował pięciu doktorów, w tym jednego z Egiptu. Był także promotorem w dwóch przewodach doktorów honorowych Uczelni: prof. zw. dr. hab. B. Kiełczewskiego oraz prof. zw. dr. K. Mańki. Był sekretarzem, wiceprzewodniczącym i przewodniczącym Komisji Nauk Leśnych i Drzewnych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (1980-2010), a także przewodniczącym Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie (1998-2009).

Za pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień m.in.: Krzyż Kawalerski (1982) i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1999), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004), siedem nagród ministra (w latach 1968-2005) czy Kordelas Leśnika Polskiego (2005). W uznaniu zasług w dziedzinie taksonomii naukowcy z Niemiec, Rumunii, Egiptu i Polski dedykowali mu siedem nowych dla nauki gatunków roztoczy oraz jeden gatunek grzyba. Jest członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1966) i Polskiego Towarzystwa Leśnego (od 1978, członek honorowy od 2002).

 

prof. de hab. Piotr Łakomy
Dziekan Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP

WYDZIAŁY