Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat z 30 grudnia 2022 r. o kontynuacji WBN w 2023 r. | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat z 30 grudnia 2022 r. o kontynuacji WBN w 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 grudnia 2022 r. doszło do spotkania UW z MEiN w sprawie złożonego wcześniej wniosku o finansowanie WBN w 2023 r. MEiN zapewnił, że planuje utrzymać dofinansowanie licencji WBN, ale łączna kwota dofinansowania wnioskowana przez ICM na kontynuację licencji w zakresie z 2022 r. przekracza możliwości budżetowe MEiN.

 

W tej sytuacji MEiN może być zmuszony do dokonania wyboru i zaprzestania dofinansowania niektórych licencji. ICM miał nadzieję, że otrzymamy tę informację z MEiN przed końcem 2022 r., ale obecnie jest prawdopodobne, że otrzymamy ją około 5 stycznia 2023 r.

Niektóre licencje (l. krajowe na czasopisma Elsevier i bazę Scopus/SciVal, Springer, Nature i Science oraz l. konsorcyjne CUP i Taylor&Francis) mogą być na razie kontynuowane na podstawie dotychczasowych umów wieloletnich z wydawcami, gdyż umowy te zawierają klauzule umożliwiające rezygnację z licencji bez opłat do 30 marca 2023 r. w przypadku braku dofinansowania MEiN. Pozostałe licencje wymagają jednak jak najszybszego potwierdzenia zamiaru dofinansowania przez MEiN, podpisania nowej umowy pomiędzy MEiN i UW gwarantującej to dofinasowanie oraz podpisania nowych umów z wydawcami. Ze względu na bardzo duże opóźnienie dofinansowania w 2022 r. UW przeanalizował dotychczasową praktykę korzystania z licencji przed podpisaniem nowych umów i zajął stanowisko, że wiąże się to z ryzykiem prawnym i finansowym dostępu bezumownego. W tej sytuacji ICM nie może na razie przedstawić wydawcom listów intencyjnych na 2023 r. i odpowiadać za ewentualny dostęp bezumowny do licencji. W przypadku licencji krajowych Wiley i WoS, dla których są potrzebne nowe umowy, ICM nie może podjąć żadnych kroków bez gwarancji dofinansowania. W przypadku licencji konsorcyjnych, dla których są potrzebne nowe umowy, ICM musi poczekać co najmniej na informację z MEiN o zamiarze dofinansowania określonych licencji. Po uzyskaniu takiej informacji ICM będzie mógł rozpocząć zamówienia publiczne na licencje na początkowy okres 2023 r., który może zostać sfinansowany ze składek zadeklarowanych przez uczestników (czyli 1. połowa roku w przypadku licencji, w których składki wynoszą 50% kosztów rocznych) z opcją przedłużenia licencji na pozostałą część roku po ewentualnym uzyskaniu gwarancji dofinansowania z MEiN. ICM kończy obecnie przygotowanie wzorów porozumień z uczestnikami licencji konsorcyjnych oraz umów z wydawcami uwzględniających powyższe rozwiązanie i udostępni je uczestnikom i wydawcom w styczniu 2023 r. ICM poinformował już wydawców o tych planach.

WYDZIAŁY