Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Informacja o zmianach w organizacji zajęć dydaktycznych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Informacja o zmianach w organizacji zajęć dydaktycznych

Dotyczy konieczności podjęcia działań obniżających koszty funkcjonowania Uczelni, w szczególności kosztów energii elektrycznej oraz ogrzewania pomieszczeń,

W związku z koniecznością podjęcia działań obniżających koszty funkcjonowania Uczelni, w szczególności kosztów energii elektrycznej oraz ogrzewania pomieszczeń, w porozumieniu z Konwentem Samorządu Studenckiego oraz Radą Dydaktyczną UPP, wprowadza się następujące korekty w organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym, w stosunku do ustaleń zawartych w Zarządzeniu Rektora nr 72/2022:

  1. w okresie od 19.12.2022 r. do 22.12.2022 r. zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w formie zdalnej, poza Uczelnią,
  2. ferie świąteczne zostają przedłużone do dnia 8.01.2023 r.,
  3. zimowa sesja poprawkowa odbędzie się w terminie od 13.02.2023 r. do 17.02.2023 r.,
  4. w ramach skróconego okresu zajęć dydaktycznych, obowiązuje wykonanie godzin dydaktycznych zgodnie z planem studiów,
  5. w sytuacjach szczególnych, na uzasadniony wniosek prodziekana ds. studiów, Prorektor ds. studiów może wyrazić zgodę na prowadzenie niektórych zajęć dydaktycznych poza wskazanymi terminami.

 

Prorektor ds. Studiów

prof. dr hab. Piotr Ślósarz

 

WYDZIAŁY