Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nauka dla Społeczeństwa | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nauka dla Społeczeństwa

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło w dniu 1 lipca 2021 r. program pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”

Nauka dla Społeczeństwa – nowy program Ministra Edukacji i Nauki (strona www)

 

Celem nowego programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych instytucji działających na rzecz upowszechniania nauki. Dofinansowaniem w wysokości od 100 tys. do 2 mln zł mogą zostać objęte projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym.

Program obejmuje wsparcie finansowe projektów w trzech filarach:

  • Doskonałość naukowa – wsparcie projektów, które mają na celu m.in podnoszenie jakości badań naukowych, podejmowanie nowych i ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego tematów badawczych, umiędzynarodowienie polskiej nauki, zwiększenie jej rozpoznawalności i kształtowanie jej odbioru społecznego;
  • Nauka dla innowacyjności – wsparcie projektów zwiększających efektywność współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspierających innowacyjność oraz komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, upowszechniających wiedzę na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;
  • Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość – wsparcie projektów popularyzujących innowacyjne i interdyscyplinarne badania w obszarze humanistyki, promujących postawy patriotyczne, tradycje narodowe i regionalne, a także badających źródła kultury polskiej w kraju i za granicą.

Szczegółowy wykaz załączników do wniosku określa Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 lipca 2021 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” i naborze wniosków (IV. Tryb przeprowadzania naboru do programu).

 

Ostateczny wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępny na stronie www.osf.opi po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki.

 

Nabór wniosków w ramach programu trwa od sierpnia 2021 r. w trybie ciągłym.

 

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o konsultowanie wniosków i terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Nauki. 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
prof. dr hab. Piotr Goliński

WYDZIAŁY