Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat w sprawie zajęć/ćwiczeń dla studentów | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat w sprawie zajęć/ćwiczeń dla studentów

Komunikat Inspektoratu BHPiOP

Dotyczy: Zajęć dla studentów, ćwiczeń na salach wykładowych, komputerowych i w pomieszczeniach laboratoryjnych. W związku ze stopniowym przywracaniem działalności uczelni wprowadzane są różne rozwiązania techniczne i organizacyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się SARS CoV-2 w społeczności akademickiej.

W przestrzeniach publicznych, wspólnych na korytarzach obowiązek zakrywania ust i nosa jest powszechny.

 1. UWAGA! Do pracy i na zajęcia na terenie UPP może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę COVID-19. Na terenie UPP nie mogą przebywać osoby świadczące pracę, studenci, doktoranci, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantannę lub izolacją w warunkach domowych, w związku z chorobą COVID-19.
 2. UWAGA! Nie mogą przychodzić na zajęcia lub do pracy osoby, które miały możliwy kontakt, na podstawie posiadanej wiedzy z osobą u której stwierdzono niedawno zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 lub inną infekcją chorobową  i istnieje prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania choroby zakaźnej wśród społeczności uczelni. Osoba z widocznymi objawami chorobowymi może być poproszona o opuszczenie budynku UPP.
 3. Na drzwiach wejściowych do sali winna znaleźć się informacja z podaną ilością osób, które mogą jednocześnie przebywać w sali wykładowej, komputerowej lub laboratorium oraz piktogramy dotyczące obowiązkowej dezynfekcji rąk i zalecanych środków ochrony indywidualnej.
 4. W miejscu dostępnym i oznaczonym jako „Punkt dezynfekcji”, wewnątrz pomieszczenia,  musi znajdować się środek do dezynfekcji rąk i środek dezynfekujący do powierzchni jeśli taka potrzeba wynika z charakteru zajęć lub ćwiczeń.
 5. Nakazuje się wszystkim uczestnikom zajęć w uczelni częste i dokładne mycie rąk oraz ich odkażanie dostępnymi środkami przed każdymi zajęciami.
 6. Zalecenie dla studentów, doktorantów i prowadzących ćwiczenia używania
  w laboratoriach przyłbic przezroczystych twarzy. Takie rozwiązanie zapewnia jednocześnie ochronę przy czynnościach laboratoryjnych oczu, twarzy i jest rekomendowane przez GIS jako ochrona przed rozpylaniem osobistego bioaerozolu w związku z epidemią koronawirusa.
 7. Na pozostałych salach, gdzie zalecany dystans 1,5 m nie może być zachowany w pełni zaleca się stosowanie maseczek osłaniających usta i nos lub przyłbic. Nie dotyczy to prowadzącego zajęcia wykładowcy, jeśli zachowuje dystans minimum 2m od innego uczestnika zajęć.
 8. W nawiązaniu do Listu Głównego Inspektora Sanitarnego do MNiSW z dnia 12.05.2020 EP.NE.743.64.2020 ust.4, studenci biorący udział w zajęciach korzystają z własnych przyborów, środków ochrony ( maseczek lub przyłbic) i nie powinno się ich pożyczać.
 9. W przerwach pomiędzy zajęciami zaleca się wietrzenie sal i dezynfekcję powierzchni dotykowych.
 10. Zaleca się dezynfekowanie po odbytych zajęciach klawiatur, myszek komputerowych, przycisków, elementów sterujących urządzeń, maszyn lub innych punktów dotykowych.
 11. Adresatami wykonawczymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są przede wszystkim osoby pełniące funkcje kierownicze lub wykładowcy na mocy art. 212 Kodeksu Pracy i Zarządzenia Rektora nr 49/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników, studentów i doktorantów UPP w zakresie stosowania przepisów bhp dotyczących pracy i nauki w UPP oraz zaleceń, decyzji, komunikatów i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

WYDZIAŁY