Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Laureaci i finaliści olimpiad | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Laureaci i finaliści olimpiad

 

 

Laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przyznaje się maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

 

Kandydaci są zobowiązani do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie.

 

Podstawą uzyskania uprawnień finalisty lub laureata olimpiady stopnia centralnego jest zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny danej olimpiady. 

 

 

Szczegółowe zasady przyjmowania finalistów i laureatów olimpiad określają uchwały Senatu UPP:

 

Uchwała nr 301/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie: szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na rok akademicki 2023/2024

 

 

Wykaz olimpiad, które uwzględniane są przy zwolnieniu kandydata z postępowania kwalifikacyjnego:

Kierunek studiów

Olimpiada tematyczna

architektura krajobrazu
 

 

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Geograficznej, Matematycznej lub Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „architektura krajobrazu"

biologia stosowana

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej lub

Matematycznej

biotechnologia

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej lub Matematycznej

dietetyka

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Matematycznej lub Wiedzy o Żywieniu i Żywności

laureaci olimpiady: Wiedzy o Żywności

ekoenergetyka

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Geograficznej, Innowacji Technicznych, Matematycznej, Nautologicznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Wiedzy o Wynalazczości lub Wiedzy Technicznej

ekonomia

laureaci i finaliści olimpiad: Geograficznej, Historycznej, Informatycznej, Matematycznej, Przedsiębiorczości, Przedsiębiorczości i Zarządzania, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, Wiedzy o Biznesie i Innowacjach, Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie, Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym lub Wiedzy o Unii Europejskiej

laureaci olimpiad: Biologicznej, Wiedzy o Państwie i Prawie, Wiedzy o Żywieniu i Żywności lub Wiedzy o Żywności

finanse i rachunkowość
 

 

laureaci i finaliści olimpiad: Geograficznej, Historycznej, Informatycznej, Matematycznej, Przedsiębiorczości, Przedsiębiorczości i Zarządzania, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Wiedzy o Bankach, Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, Wiedzy o Biznesie i Innowacjach, Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie, Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym lub Wiedzy o Unii Europejskiej

laureaci olimpiad: Chemicznej, Wiedzy o Żywieniu i Żywności lub Wiedzy o Żywności, Wiedzy o Państwie i Prawie, Biologicznej

inżynieria hydrotechniczna

laureaci i finaliści olimpiad: Chemicznej, Fizycznej, Geograficznej, Informatycznej, Matematycznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy i Umiejętności Budowlanych lub Wiedzy Technicznej. 

gospodarka przestrzenna
 

 

laureaci i finaliści olimpiad: Chemicznej, Fizycznej, Geograficznej, Informatycznej, Matematycznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej lub Wiedzy Technicznej

informatyka i inżynieria danych

 

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Informatycznej, Innowacji Technicznych, Matematycznej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Wiedzy o Wynalazczości lub Wiedzy Technicznej

inżynieria ochrony klimatu

 

laureaci i finaliści olimpiad: Chemicznej, Fizycznej, Geograficznej, Informatycznej, Matematycznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „melioracji i inżynierii środowiska” lub Wiedzy Technicznej

inżynieria rolnicza

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Informatycznej, Innowacji Technicznych, Matematycznej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Wiedzy o Wynalazczości lub Wiedzy Technicznej

inżynieria środowiska

 

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Geograficznej, Informatycznej, Matematycznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „ochrony i inżynierii środowiska” lub Wiedzy Technicznej

jakość i bezpieczeństwo żywności

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Matematycznej, Wiedzy Ekonomicznej lub Wiedzy o Żywieniu i Żywności

laureaci olimpiad: Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „żywienie człowieka i gospodarstwo domowe” lub Wiedzy o Żywności

leśnictwo

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Matematycznej lub Wiedzy Ekologicznej lub Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie„ leśnictwa”

ochrona środowiska

 

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Ekologicznej, Fizycznej, Geograficznej, Matematycznej, Nautologicznej lub Wiedzy Ekologicznej

ogrodnictwo

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Matematycznej lub Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „ogrodnictwa”

projektowanie mebli

laureaci i finaliści olimpiad: Fizycznej, Matematycznej, Informatycznej, Innowacji
Technicznych i Wynalazczości lub Wiedzy Technicznej

rolnictwo

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Informatycznej,  Matematycznej lub Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 

technologia drewna

 

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Informatycznej, Innowacji Technicznych i Wynalazczości, Matematycznej lub Wiedzy Technicznej

technologia żywności i żywienie człowieka

 

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Matematycznej lub Wiedzy o Żywieniu i Żywności

laureaci olimpiad: Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „żywienie człowieka i gospodarstwo domowe”, Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie lub Wiedzy o Żywności

weterynaria

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej lub Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „weterynarii”

zootechnika

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Matematycznej, Młodych Producentów Rolnych lub Wiedzy i Umiejętności Rolniczych