Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Szczegółowe zasady punktacji | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Szczegółowe zasady punktacji

 

 

 1. Przy kwalifikacji kandydatów na wszystkie kierunki studiów stosuje się skalę punktową w przedziale 0 – 100.
 2. Minimalna liczba punktów, uprawniająca do kwalifikacji kandydata na studia stacjonarne, wynosi 30 punktów.
 1. Dla kandydatów zdających egzamin maturalny wg aktualnie obowiązujących przepisów, łączną punktację stanowi suma:
 • wyniku egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu kierunkowego, przeliczonego według zasady:
  • poziom podstawowy 1% = 0,6 punktu,
  • poziom rozszerzony 1% = 0,8 punktu;
 • wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy) przeliczonego według zasady: 1% = 0,1 punktu,
 • wyniku z części pisemnej obowiązkowego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy) przeliczonego według zasady: 1% = 0,1 punktu.
   
 1. Dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w latach 2005-2007  lub „nową maturę” w 2002 roku, łączną punktację stanowi suma:
 • wyniku egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu kierunkowego przeliczonego według zasady poziom podstawowy 1% = 0,6 punktu i poziom rozszerzony 1% = 0,2 punktu,
 • wyniku z części pisemnej z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy) przeliczonego według zasady: 1% = 0,1 punktu,
 • wyniku z części pisemnej obowiązkowego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy) przeliczonego według zasady: 1% = 0,1 punktu.
   
 1. Dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny do roku 2004 („stara matura”) łączną punktację stanowi suma:
 • wyniku egzaminu maturalnego pisemnego i ustnego z wybranego przedmiotu kierunkowego, przeliczonego według zasady:
 • Ocena 2.0 - 5 punktów
 • Ocena 3.0 - 10 punktów
 • Ocena 4.0 - 25 punktów
 • Ocena 5.0 - 35 punktów
 • Ocena 6.0 - 40 punktów

 

 • wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego, części pisemnej lub ustnej (ocena lepsza), przeliczonego według zasady:
  • Ocena 2.0 - 2 punkty
  • Ocena 3.0 - 4 punkty
  • Ocena 4.0 - 6 punktów
  • Ocena 5.0 - 8 punktów
  • Ocena 6.0 -10 punktów

 

 • wyniku egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, części pisemnej lub ustnej (ocena lepsza), albo ocena uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły średniej (jeśli kandydat nie zdawał języka obcego), przeliczonego według zasady:
  • Ocena 2.0 - 2 punkty
  • Ocena 3.0 - 4 punkty
  • Ocena 4.0 - 6 punktów
  • Ocena 5.0 - 8 punktów
  • Ocena 6.0 -10 punktów

 

 1. Dla kandydatów z klas dwujęzycznych, w których język obcy był drugim językiem wykładowym, stosuje się przeliczniki jak w § 2-4, z wyjątkiem wyniku z części pisemnej obowiązkowego języka obcego nowożytnego, który przyjmuje się w wysokości maksymalnej, czyli 10 punktów.
   
 2. Dla kandydatów na Weterynarię, na którą obowiązują dwa przedmioty kierunkowe (biologia i chemia), punkty będą przeliczane zgodnie z zasadami opisanymi wcześniej, oddzielnie dla każdego z tych przedmiotów. Do łącznej punktacji wlicza się po połowie punktów z każdego przedmiotu.
   
 3. W przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, decyzję o sposobie przeliczania punktów podejmuje Prorektor ds. Studiów

 

Szczegółowe zasady punktacji za wyniki egzaminu maturalnego (egzaminu dojrzałości) stosowane przy kwalifikacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 określa:

 

Zarządzenie nr 19/2023 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad punktacji za wyniki egzaminu maturalnego (egzaminu dojrzałości) stosowanych przy kwalifikacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024

 

Skorzystaj z naszego kalkulatora punktów wybierając rodzaj matury oraz wpisując uzyskane wyniki z egzaminu dojrzałości zgodnie z zasadami rekrutacji.