Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wykaz dokumentów | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wykaz dokumentów

 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, zobowiązani są złożyć, w wyznaczonym terminie i miejscu następujące dokumenty (w koszulce krystalicznej A4, pierwsza kartka to trzecia strona ankiety osobowej wydrukowanej z systemu rekrutacyjnego): 

 

  1. poświadczoną przez Uczelnię kopię świadectwa dojrzałości (wykonane kserokopie dokumentów muszą być czytelne; zgodność kopii z oryginałem będzie potwierdzana w Uczelni, w dniu składania dokumentów, należy mieć ze sobą oryginał),
  2. kopię pierwszej strony świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  3. ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata, imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji - ankietę należy wydrukować ze swojego konta rekrutacyjnego ("DANE KANDYDATA- DRUKUJ FORMULARZ");
  4. dowód uiszczenia opłaty za legitymację studencką. 

 

W uzasadnionych przypadkach kandydat składa dodatkowo dokument zgodę przedstawiciela ustawowego na udział niepełnoletniego w procesie rekrutacji i podjęcie studiów - DO POBRANIA 

 

W przypadku przesłania dokumentów pocztą, prosimy o przesłanie oryginału świadectwa dojrzałości, jego odpisu (wydanego przez szkołę) lub potwierdzonej przez notariusza kopii (która ma walor oryginału).

 

Dokumenty te zostaną zwrócone po rozpoczęciu zajęć.

 

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, kandydat składa dodatkowo:

  1. dokument potwierdzający zmianę nazwiska (tylko osoby posiadające świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obecne),
  2. zaświadczenie w oryginale o statusie laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub laureata konkursu ogólnopolskiego,
  3. w przypadku cudzoziemców oświadczenie o znajomości j. polskiego na poziomie wystarczającym do podjęcia studiów w tym języku,
  4. zgodę przedstawiciela ustawowego na udział niepełnoletniego w procesie rekrutacji i podjęcie studiów - DO POBRANIA 

 

KANDYDACI NA STUDIA, KTÓRZY REJESTRUJĄ SIĘ W SYSTEMIE PROSZENI SĄ O BEZWZGLĘDNE DODAWANIE ZDJĘCIA (WYMIARY 236X295 PIKSELI, STANDARD ZDJĘCIA DOWODOWEGO)* W CZĘŚCI – ANKIETA OSOBOWA.

 

W PRZYPADKU POMINIĘCIA ZDJĘCIA FORMULARZ NIE MOŻE BYĆ  WYDRUKOWANY, CO JEST KONIECZNE PRZY SKŁADANIU DOKUMENTÓW.

 

Wymaganie dotyczące zdjecia (standard dowodowy): zdjęcie wykonane na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (jasne szkła są dopuszczalne jeśli oczy są dobrze widoczne, a w szkłach nie odbija się światło), patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

 

 

Dodatkowe informacje dotyczace wymaganych dokumentów dostępne są w:
 

Uchwale nr 108/2022 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2023/2024