Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility BIOTECHNOLOGIA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

BIOTECHNOLOGIA

Wydział: 
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Typ studiów: 
magisterskie

Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku)

 

 

Opis kierunku

Zajęcia na kierunku prowadzone są przez nauczycieli akademickich będących specjalistami  w  swoich dziedzinach, dzięki czemu  biotechnologia na naszym uniwersytecie znajduje się w grupie najlepszych kierunków w kraju. Absolwent jest przygotowany do sprawnego poruszania się na granicy technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym, wymagającym współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Laboratoria dydaktyczne wyposażone są w urządzenia przystosowane do nauki najnowszych technologii, co czyni je unikatowymi w skali kraju. Prace dyplomowe studentów kierunku Biotechnologia realizowane są w katedrach uczelni lub partnerskich instytutach naukowych na terenie Poznania.

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu kierunku Biotechnologia przygotowują się do realizowania prac naukowo-badawczych, których celem jest  m.in.: wykorzystanie organizmów żywych dla uzyskania nowych produktów oraz wdrożenie innowacyjnych procesów wytwórczych. Absolwentów kierunku cechuje pełna gotowość do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).  W ofercie programowej przedmiotów do wyboru można wybrać moduły i zagadnienia realizowane w języku angielskim.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia:

 • 90% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
 • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty uczenia się określone dla danego kierunku studiów I stopnia,
 • kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy ma również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
 • dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów uczenia się, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów uczenia się dla danego kierunku studiów I stopnia.

 

Egzamin kwalifikacyjny/rozmowa dla absolwentów kierunków niepokrewnych, obejmuje następujące zagadnienia:

genetyka, biologia molekularna i komórkowa, mikrobiologia przemysłowa, inżynieria genetyczna, inżynieria bioprocesowa, technologia bioprocesowa.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wydziału

www.up.poznan.pl/wr

 

Limit przyjęć:  75 osób

 

Początek zajęć – semestr letni

Perspektywy po studiach

 • Przedsiębiorstwa naukowo-badawcze związane z produkcją materiałów nowej generacji
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Ochrona zdrowia
 • Przemysł spożywczy
 • Hodowla i produkcja roślinna i zwierzęca
 • Instytucje naukowe zajmujące się badaniami z zakresu diagnostyki medycznej i biotechnologii przemysłowej
 • Prowadzenie własnej działalności

 

WYDZIAŁY