Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility PROJEKTOWANIE MEBLI | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

PROJEKTOWANIE MEBLI

Wydział: 
Wydział Leśny i Technologii Drewna
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Typ studiów: 
inżynierskie

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)

 

 

 

Opis kierunku

Sprytne rozwiązania dla człowieka z wykorzystaniem nowych technologii to trendy najbliższej przyszłości. Przedmioty którymi się otaczamy nie będą pełnić tylko funkcji ozdobnej i praktycznej, ale będą miały bardziej wspierać codzienne czynności. Do 2050 roku co trzeci Europejczyk będzie miał ponad 60 lat, dlatego tak ważne stanie się wsparcie przyszłych użytkowników, aby przezwyciężać ludzkie ograniczenia. Nie można też zapomnieć o najmłodszych, tworząc produkty wspomagające ich rozwój i bezpieczeństwo. Ochrona środowiska to codzienność przyszłych pokoleń, zatem zyskają konstrukcje wykorzystujące naturalne surowce odnawialne, czy też inteligentne biotworzywa. Twórz niekonwencjonalne projekty z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych. Poprawiaj funkcjonalność wymagających przestrzeni. Zmieniaj jakość życia i pracy innych ludzi.

 

 

Studenci kierunku Projektowanie mebli zdobywają szeroką wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, wytwarzania mebli i wyposażenia wnętrz. Poznają poszczególne etapy procesu projektowego począwszy od pomysłu, modelowania, makietowania, technik wizualizacji, zapisu konstrukcji, obliczeń wytrzymałościowych, zapisu struktury i technologii wytwarzania w informatycznych systemach zarządzania aż po symulację procesu wytwarzania i realizację mebla. Uczą się metod zarządzania procesami produkcji.

Absolwenci kierunku Projektowanie mebli posiadają szeroką wiedzę w m.in. tendencjach projektowania, wytwarzania i zarządzania produkcją mebli. Mają rozeznanie w rozwijających się technikach i technologiach meblarstwa i stolarki budowlanej. Poznają uwarunkowania przenoszenia wiedzy z obszaru techniki i technologii na praktykę projektową. Nabywają umiejętności warsztatowe pozwalające na realizację niekonwencjonalnych projektów z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

 • Przedmioty kierunkowe: FIZYKA  Z ASTRONOMIĄ, INFORMATYKA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy (studia stacjonarne) - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:
  • laureaci lub finaliści olimpiad: Matematycznej,  Informatycznej, Innowacji Technicznych, Wiedzy o Wynalazczości, Wiedzy Technicznej
 • Limit przyjęć  na studia – 30 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent ma wiedzę związaną z projektowaniem, konstruowaniem, przygotowaniem do wdrożenia oraz wytwarzaniem mebli i wyposażenia wnętrz. Zna poszczególne etapy procesu projektowego począwszy od: koncypowania, makietowania, modelowania, technik wizualizacji, zapisu konstrukcji, obliczeń wytrzymałościowych, zapisu struktury i technologii wytwarzania w systemach informatycznych zarządzania aż po symulację procesu wytwarzania i realizację mebla w skali. Zna metody zarządzania procesami produkcji. Jest zorientowany w tendencjach projektowania, wytwarzania i zarządzania produkcją mebli. Jako projektant potrafi tę wiedzę efektywnie wykorzystać. Ma rozeznanie w rozwijających się technikach i technologiach meblarstwa i stolarki budowlanej. Zna uwarunkowania przenoszenia wiedzy z obszaru techniki i technologii na praktykę projektową. Wykazuje się znajomością stylów w sztuce i meblarstwie. W zakresie drzewnictwa, meblarstwa potrafi przedstawić własny pomysł na wyrób w kontekście przeznaczenia, funkcji, ergonomii, estetyki, konstrukcji, technologii i metod wytwarzania oraz zaprezentować swoją koncepcję przy pomocy odpowiednich technik przekazu. W realizacjach z zakresu projektowania potrafi umiejętnie dobierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne w celu uzyskania pożądanych efektów. Nabył umiejętności warsztatowe pozwalające na realizację niekonwencjonalnych projektów z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych. Umie podejmować samodzielne decyzje projektowe i organizacyjne w kontekście finalnych efektów funkcjonalnych, ergonomicznych, konstrukcyjnych, technologicznych i produkcyjnych. Jest przygotowany do pracy zespołowej. Potrafi współdziałać wykorzystując kreatywność i umiejętności organizacyjne. Posiada odpowiedni zakres wiedzy i doświadczenia dzięki którym potrafi samodzielnie pozyskiwać, analizować i interpretować dane niezbędne do realizacji własnych projektów. Absolwent rozumie znaczenie i wartość ciągłego kształcenia zawodowego. Ma umiejętność myślenia wieloaspektowego dostosowanego do zmieniających się potrzeb rynku, rozwoju technik i technologii w dziedzinie meblarstwa, stolarki budowlanej i wyposażenia wnętrz. Potrafi przeprowadzić konstruktywną krytykę dokonań własnych i innych osób. Zna zasady prawa autorskiego.

Program kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku projektowanie mebli umożliwia absolwentowi zdobycie wiedzy związanej zarówno z historią studiowanej dziedziny, jak i jej najnowszymi osiągnięciami. Takie przedmioty jak: Historia sztuki użytkowej, Historia mebla, Filozofia, Socjologia, Etykieta i komunikacja społeczna, Polityka społeczna, pozwalają absolwentowi na swobodne i emocjonalne podejście do rozwiązywania zagadnień projektowych. Natomiast zajęcia o tematyce czysto praktycznej: Pracownie techniczne, Ergonomia, Prawo autorskie, Etyka zawodu projektanta, ułatwiają podjęcie współpracy z przemysłem i samodzielną działalność projektową. Z kolei: Pracownia projektowa, Pracownia technik komputerowych, Pracownia modelowania i makiet, Rysunek projektowy, Rysunek prezentacyjny, umożliwiają kształtowanie umiejętności manualnych, pozwalając na swobodne opracowania, a następnie prezentację własnych koncepcji projektowych. Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Perspektywy po studiach

 • Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją mebli
 • Biura projektowe
 • Przedsiębiorstwa zarządzające produkcją mebli
 • Przedsiębiorstwa handlowe i dystrybucyjne

 

WYDZIAŁY