Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

Wydział: 
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
magisterskie

Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku)

 

 

Opis kierunku

Studenci podejmujący naukę na drugim stopniu pogłębiają swoją wiedzę dotyczącą żywności i żywienia oraz nowoczesnych technik analitycznych. Studenci mają do wyboru pięć specjalizacji: diagnostykę mikrobiologiczną i biotechnologię żywności, systemowe zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywności, technologię i jakość żywności pochodzenia zwierzęcego, technologie przetwórstwa surowców roślinnych oraz żywienie człowieka.

Kierunek umożliwia zdobycie wiedzy specjalistycznej, przydatnej w zakładach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności oraz żywieniem człowieka. Podjęcie studiów na tym kierunku będzie trafnym wyborem dla tych, którzy mają zainteresowania związane z szeroko rozumianą gospodarką żywnościową oraz żywieniem człowieka. Rzetelna wiedza i umiejętności absolwentów tego kierunku pozwalają sprostać konkurencji na rynku pracy.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia:

  • 90% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
  • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty uczenia się określone dla danego kierunku studiów I stopnia,
  • kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy ma również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
  • dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów uczenia się, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów uczenia się dla danego kierunku studiów I stopnia.

 

 

Zagadnienia na egzamin wstępny

 

 

Efekty kształcenia  sprawdzane przy przyjmowaniu kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka WNoŻiŻ UPP znajdują się na stronie Wydziału:

www.wnoziz.up.poznan.pl

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne: 75 osób

 

Początek zajęć – semestr letni

 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych – piątki, soboty i niedziele

 

Odpłatność za studia niestacjonarne – 2000 zł.

Perspektywy po studiach

  • Zakłady zajmujące się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności
  • Jednostki zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy o żywności i żywieniu
  • Laboratoria analityczne i kontroli jakości produktów spożywczych
  • Zakłady żywienia zbiorowego
  • Ośrodki badawczo-rozwojowe
  • Instytucje naukowo-badawcze

 

WYDZIAŁY