Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nominacje profesorskie dla naukowców UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nominacje profesorskie dla naukowców UPP

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu mamy kolejnych nowych profesorów tytularnych. Tytuły naukowe otrzymali prof. dr hab. Przemysław Barłóg z Wydziału Rolnictwa Ogrodnictwa i Biotechnologii, prof. Ewa Kiryluk-Dryjska z Wydziału Ekonomicznego oraz prof. dr hab. inż. Maciej Zaborowicz z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej.  

 

 

 

Prof. dr hab. Przemysław Barłóg z Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii uzyskał tytuł   profesora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.  

 

Działalność naukowa Pana profesora dotyczy szeroko pojętych zagadnień związanych z mineralnym żywieniem roślin uprawnych oraz poprawą żyzności gleby. Od początku pracy zawodowej jego zainteresowania koncentrowały się na możliwości poprawy poziomu plonowania i jakości różnych roślin rolniczych poprzez nawożenie magnezem. Drugim obszarem dociekań naukowych naukowca była rola sodu w kształtowaniu plonu i jakości buraka cukrowego. W dorobku Pana profesora są także prace naukowe poruszające problematykę wykorzystania pofermentu jako nawozu, wpływu nawożenia na dynamikę wzrostu roślin, reakcji plonotwórczej roślin na zbilansowane nawożenie, możliwości poprawy produktywności azotu, a także prace metodyczne dotyczące, między innymi, oceny stanu odżywienia metodą Compostional Nutrient Diagnosis i zastosowania uniwersalnego wyciągu glebowego do oceny zawartości składników mineralnych w glebie. W ostatnich latach jego prace badawcze dotyczą zagadnień związanych z możliwością poprawy stanu odżywienia roślin w fosfor w wyniku doglebowego stosowania bakterii solubilizacyjnych. Pan profesor był kierownikiem dwóch projektów naukowych wyłonionych w drodze konkursu, a także licznych prac badawczo-rozwojowych. Za dotychczasowe osiągnięcia naukowe był wielokrotnie nagradzany przez Rektora UPP. Na uwagę w jego karierze zawodowej zasługuje  długoterminowy staż naukowy oraz kontynuowana do dzisiaj współpraca z Crop Research Institute w Pradze, a także współpraca z licznymi podmiotami gospodarczymi z kraju i zagranicy. Za swoją działalność dydaktyczną został w roku 2021 uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Obok pracy naukowej i dydaktycznej angażuje się także w działalność organizacyjną na rzecz wydziału, miedzy innymi był kierownikiem zespołu ds. jakości kształcenia na kierunku Rolnictwo. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego, Polskiego Towarzystwa Łubinowego oraz International Institute of Sugar Beet Research (IIRB).  

 

Prof. dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska z Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Wydziału Ekonomicznego otrzymała tytuł naukowy  profesora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.  

 

Prof. Ewa Kiryluk-Dryjska jest absolwentką studiów magisterskich na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne) oraz studiów podyplomowych na Université de Lorraine we Francji (Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées, Gestion Financière et Espace Européen). Dyplom doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a doktora habilitowanego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Pani Profesor pełniła funkcję kierownika lub wykonawcy polskich i międzynarodowych projektów badawczych. Odbyła kilkumiesięczne staże naukowe na Uniwersytecie Nowojorskim, Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, w Departamencie Badań Naukowych Parlamentu Europejskiego oraz Departamencie Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu w Auckland w Nowej Zelandii.  

 

Zainteresowania naukowe Pani Profesor koncentrują się na analizie i próbie racjonalizacji decyzji alokacyjnych podejmowanych w sektorze publicznym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. W dotychczasowej pracy naukowej realizowała cztery wzajemnie uzupełniające się kierunki badań:  

1) Obiektywizacja podziału dóbr w sektorze publicznym przy wykorzystaniu modeli optymalizacyjnych.  

2) Konstrukcja i wykazanie możliwości aplikacyjnych stosowania algorytmów sprawiedliwego podziału do alokacji wydatków strukturalnych Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.  

3) Badanie konfliktów decyzyjnych oraz przewidywanie efektów zmian Wspólnej Polityki Rolnej przy wykorzystaniu teorii gier niekooperacyjnych oraz modelu równowagi cząstkowej CAPRI.  

4) Kwantyfikacja efektów polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.  

 

Obecnie rozwija tę problematykę w badaniach w laboratorium ekonomii behawioralnej i eksperymentalnej A-FEEL (Agri-food Economics Experimental Laboratory), którego jest kierownikiem. Ponadto na UPP,  Pani Profesor pełni funkcje: pełnomocniczki Rektora ds. rankingów uczelni, pełnomocniczki Dziekana Wydziału Ekonomicznego ds. współpracy z zagranicą, redaktorki naczelnej czasopisma Journal of Agribusiness and Rural Development oraz działu ekonomicznego Wydawnictwa UPP. 

 

Prof. dr hab. inż. Maciej Zaborowicz z Katedry Inżynierii Biosystemów Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej uzyskał tytuł  naukowy profesora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżyniera mechaniczna.  

 

Działalność naukowa Pana profesora obejmuje modelowanie zjawisk empirycznych, które analizuje przy użyciu nowoczesnych technik i narzędzi informatycznych z zakresu Artificial Intelligence, jakimi są sztuczne sieci neuronowe. Dotychczasowe prace badawcze pozwoliły na dokonanie licznych analiz i opracowania oryginalnych modeli różnych systemów empirycznych, służących do rozwiązywania złożonych i interdyscyplinarnych problemów naukowych w obszarze inżynierii mechanicznej i rolniczej oraz w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także w obszarze medycyny weterynaryjnej i nauk o zwierzętach. 

 

Profesor Maciej Zaborowicz jest autorem lub współautorem licznych opracowań naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Brał również udział w realizowaniu prac badawczych  finansowanych ze środków instytucji krajowych oraz Unii Europejskiej. W okresie swojego zatrudnienia w strukturach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wziął również udział w międzynarodowych stażach naukowych oraz wizytach studyjnych. 

 

Obok pracy naukowej i dydaktycznej angażuje się w działalność organizacyjną na rzecz Uniwersytetu: pełni funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna oraz funkcję Kierownika Katedry Inżynierii Biosystemów. 

 

Warto zaznaczyć, że jest to pierwsza nominacja profesorska w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna naukowca wywodzącego się z dawnego środowiska naukowego inżynierii rolniczej, po zmianie dokonanej w 2018 roku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie nowego wykazu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych. 

 

Iwona Cieślik

Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY