Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dotyczy składania wniosków do MEiN na rok 2024 obejmujących inwestycje związane z działalnością naukową | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dotyczy składania wniosków do MEiN na rok 2024 obejmujących inwestycje związane z działalnością naukową

dotyczący możliwości składania wniosków do MEiN na rok 2024 obejmujących inwestycje związane z działalnością naukową - rozbudowa aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości przekraczającej 500 000 zł.

 

Link MEiN do komunikatu: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/skladanie-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-na-inwestycje-zwiazane-z-dzialalnoscia-naukowa-na-2024-r

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. (i późniejszymi zmianami z dnia 5 listopada 2020 r. Dz.U z 2020 r., poz. 1956) istnieje możliwość składania wniosków do MEIN m.in. na zakup dużej aparatury naukowo-badawczej:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001956

 

Dokumentację konkursową do Działu Nauki należy dostarczyć w terminie do dnia 21 lipca 2023 roku do godz. 14:00.Logo Ministra i Edukacji Narodowej

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych prosimy o wyłącznie elektroniczne konsultowanie wniosków i kierowanie pytań na adres: natalia.gradecka@up.poznan.pl oraz terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Nauki. 

Uczelniana procedura dotycząca składania wniosków o finansowanie w/w projektów: 

Po zatwierdzeniu wniosku należy dostarczyć do Działu Nauki:

  • 1 egzemplarz wniosku, który stanowi dokumentację wewnątrzuczelnianą (wniosek ostateczny, zablokowany, cały i kompletny) z podpisem Dziekana oraz Kierownika Katedry,
  • Potwierdzenie akceptujące wniosek z Sekcji ds. aparatury naukowo-badawczej
    i dydaktycznej,

Ponadto wygenerowaną w formacie PDF część A wniosku należy przesłać w wersji elektronicznej na w/w adres email, która następnie zostanie przekazana do podpisu JM Rektora.

Wniosek o finansowanie projektu, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki w terminie ustanowionym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki  tj. do dnia 31 lipca 2023 r.

WYDZIAŁY