Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Informacje Prorektora ds. studiów na temat realizacji zajęć dydaktycznych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Informacje Prorektora ds. studiów na temat realizacji zajęć dydaktycznych

W związku z przedłużającym się zawieszeniem zajęć dydaktycznych, niniejszym informuję o kolejnych etapach możliwości realizacji procesu dydaktycznego.

 

Mimo uciążliwości zaistniałej sytuacji, wspólnota nasza dobrze poradziła sobie w zakresie wdrożenia nauczania zdalnego. Zdobywane doświadczenia pozwalają stwierdzić, że zastosowanie różnych technik informatycznych umożliwia studentom osiągnięcie efektów uczenia się w zakresie wiedzy oraz tych umiejętności, które mają związek z samodzielnością w analizowaniu, interpretowaniu, poszukiwaniu rozwiązań, itp. Funkcjonowanie w obecnych warunkach umożliwia studentom również osiągnięcie niektórych efektów z zakresu kompetencji społecznych. Można więc przyjąć, że zwiększenie samodzielności, wykształcenie zdolności do radzenia sobie w trudnych warunkach oraz rozwinięcie umiejętności studiowania są efektami, które nasi studenci osiągają, choć nie były założone we wszystkich programach studiów.

 

Problemem pozostają umiejętności o charakterze praktycznym, wymagające zastosowania technik manualnych oraz nabycia umiejętności obsługi aparatury i sprzętu wykorzystywanego w poszczególnych technologiach.
Trudno przewidzieć kiedy będą mogły zostać wznowione zajęcia dydaktyczne prowadzone w formie laboratoriów. Zakładamy, że w pierwszej kolejności, być może już od 1 czerwca br., wrócą na Uczelnię dyplomanci realizujący eksperymentalne prace dyplomowe.

 

Pozostałe zajęcia mogłyby się rozpocząć natychmiast po tym, gdy zmiana przepisów umożliwi gromadzenie się w laboratorium grup 10 – 20 studentów i trwać do 30 września 2020 r. Przy czym, rady programowe poszczególnych kierunków studiów w porozumieniu z kierownikami przedmiotów powinny sporządzić wykaz przedmiotów, których program bezwzględnie wymaga zorganizowania zajęć praktycznych.

 

Sugeruję, żeby organizacja zajęć poświęconych technikom manualnym, obsłudze aparatury i sprzętu objęła mniejszą liczbę godzin dydaktycznych niż przewidziana w planie studiów, ponieważ fragmenty teoretyczne powinny zostać zrealizowane w trybie nauczania zdalnego. Dopuszczalne jest też założenie, że obecność na zajęciach i wykonanie przewidzianych czynności będzie kryterium ich zaliczenia, przy założeniu wcześniejszego zaliczenia aspektów teoretycznych przedmiotu.

 

Gdyby, po analizie obciążenia laboratoriów dydaktycznych, okazało się niemożliwe przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych w okresie wakacyjnym, należy rozważyć ich zorganizowanie w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

 

Bardzo istotnym problemem w obecnej sytuacji są praktyki zawodowe. W tym zakresie jeszcze bardziej uzależnieni jesteśmy od uwarunkowań zewnętrznych. Szczególnie od tego, w jakiej sytuacji znalazły się przedsiębiorstwa przyjmujące naszych studentów na praktyki. Prodziekani ds. studiów oraz rady programowe kierunków studiów mają pełne kompetencje do podejmowania decyzji i przyjmowania rozwiązań optymalnych dla danego kierunku studiów. Możliwe rozwiązania to np.: przesuwanie terminów praktyk (nawet na kolejny rok akademickim), zmiana miejsca odbywania praktyk (np. na gospodarstwo lub przedsiębiorstwo rodzinne), elastyczne podejście do zaliczania praktyk (np. racjonalne skrócenie czasu ich trwania rekompensowane innymi zadaniami powierzonymi studentowi tak, by straty w zakresie osiągania założonych efektów uczenia się były jak najmniejsze).

 

Kolejnym wyzwaniem w obecnej sytuacji są możliwości zdalnego przeprowadzania zaliczeń i egzaminów.

W najbliższym czasie Zespół powołany zarządzeniem Rektora nr 34/2020, przedstawi zestaw możliwych do wykorzystania narzędzi informatycznych oraz system pomocy i wsparcia. Zachęcam do śledzenia strony: https://puls.edu.pl/e-learning

 

Kolejny raz należy zaznaczyć, że każdy przedmiot ma swoją specyfikę: jest podstawowy lub aplikacyjny, teoretyczny lub praktyczny i różni się od innych pod względem dostępności materiałów źródłowych. To kierownik przedmiotu decyduje, które z metod zaliczania spośród zaproponowanych przez Zespół powinny być zastosowane. Kierownik przedmiotu ma prawo zastosować również własne, autorskie rozwiązania.

 

Mamy już doświadczenia z przeprowadzaniem egzaminów dyplomowych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (online). W takiej formie odbyły się już egzaminy na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej oraz na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu.

 

Niektóre regulacje umożliwiające realizację programów studiów w aktualnych, nadzwyczajnych warunkach zostaną określone zarządzeniem Rektora.

 

prof. dr hab. Cezary Mądrzak
Prorektor ds. studiów

WYDZIAŁY