Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ogłoszenie o naborze doktoranta – stypendysty w projekcie Opus 12 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ogłoszenie o naborze doktoranta – stypendysty w projekcie Opus 12

Nazwa jednostki: Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej I Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Nazwa stanowiska: Doktorant(ka)-stypendyst(k)a
Wymagania:

Kandydat powinien:

 • posiadać dyplom magistra biologii, biotechnologii lub bioinformatyki,
 • być uczestnikiem studiów doktoranckich w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina zootechnika,
 • przygotowywać pracę doktorską w tematyce blisko związanej z zagadnieniami realizowanymi w projekcie,
 • posiadać wiedzę w zakresu bioinformatyki, statystyki, genetyki,
 • posiadać podstawową wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii psa, mechanizmów kształtowania się otyłości,
 • być autorem lub współautorem co najmniej dwóch artykułów opublikowanych lub zaakceptowanych do publikacji w czasopiśmie naukowym ze wskaźnikiem Impact Factor,
 • posiadać doświadczenie z zakresu analizy danych z Sekwencjonowania Nowej Generacji potwierdzone ukończonymi kursami oraz autorstwem lub współautorstwem co najmniej jednego artykułu opublikowanego lub zaakceptowanego do publikacji w czasopiśmie naukowym,
 • wykazać się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego (w mowie i piśmie).

Opis zadań:
W ramach realizacji zadań badawczych w projekcie NCN pt. „Identyfikacja markerów otyłości psów przy pomocy sekwencjonowania całogenomowego” doktorant stypendysta będzie zobowiązany do:

 • Wyszukiwania wariantów typu SNP i CNV w grupach psów otyłych i o normalnej wadze,
 • oceny potencjalnego wpływu danego wariantu na rozwój otyłości u psów,
 • opisu zmienności genetycznej u psów rasy Labrador,
 • oceny metod wykrywania zmiennej liczby kopii z Sekwencjonowania Nowej Generacji,
 • oceny podobieństwa w występowaniu zjawiska zmiennej liczby kopii u psów i ludzi,
 • opracowywania wyników badań na potrzeby publikacji w czasopismach naukowych, prezentacji konferencyjnych oraz raportów.

Typ konkursu NCN: Opus 12
Termin składania ofert: 18 września 2017, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wysokości 2000 PLN miesięcznie na okres 36 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Planowane rozpoczęcie: 1 października 2017
Kierownik projektu: prof. dr hab. Maciej Szydłowski, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej I Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie aplikacji na adres kierownika projektu: maciej@up.poznan.pl
Wymagane dokumenty:
• CV z klauzulą ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 202, nr 101, poz.926)”,
• wykaz osiągnięć naukowych, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych,
• dane kontaktowe dwóch osób mogących udzielić rekomendacji kandydatowi (w tym co najmniej jednej osoby z tytułem doktora habilitowanego lub profesora),
• list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych,
• kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

Lista rankingowa utworzona na podstawie ocen komisji zostanie przesłana kandydatom drogą elektroniczną do 25 września b.r., a stypendium zostanie przyznane osobie, która uzyska największą liczbę punktów.

WYDZIAŁY