Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility VI Konferencja Naukowa z cyklu: GOSPODAROWANIE W DOLINACH RZECZNYCH NA OBSZARACH NATURA 2000 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

VI Konferencja Naukowa z cyklu: GOSPODAROWANIE W DOLINACH RZECZNYCH NA OBSZARACH NATURA 2000

Konferencja pt. „Przyrodnicze i techniczne aspekty ochrony ekosystemów wodnych"  połączona jest z 50-cio leciem Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej. Celem konferencji jest prezentacja aktualnych osiągnięć naukowych, wymiana opinii i doświadczeń w zakresie dobrych praktyk gospodarowania na obszarach Natura 2000 w dolinach rzecznych, ze szczególnym podkreśleniem efektywności ich wdrażania. 

 

Tematyka konferencji obejmuje m.in.: inwentaryzację i monitoring siedlisk przyrodniczych, gospodarkę wodną dolin rzecznych, problemy eksploatacyjne urządzeń i obiektów hydrotechnicznych,wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, kompensacje przyrodnicze, technologie informatyczne w zarządzaniu środowiskiem, oceny oddziaływania na środowisko na terenach objętych ochroną prawną, gospodarkę wodną oraz planowanie ochrony siedlisk i gatunków w zmieniającym się klimacie, pomiary, kontrola i ochrona zasobów wodnych,

 

Konferencja, stanowi całość opartą na trzech elementach: Informacja, Impuls, Integracja. 
Informacja, rozumiana jako propagowanie wiedzy dotyczącej procesów zachodzących w dolinach rzecznych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 i ekosystemów wodnych oraz zapewnienie możliwości wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami konferencji. 

 

 

Konferencja ma w założeniu dać impuls do pogłębionych badań naukowych na rzecz prawidłowego gospodarowania na tych terenach w oparciu o dotychczasową wiedzę. Powinna być też motywacją dla intensyfikacji prac w ramach realizowanych obecnie kierunków badań, a w razie potrzeby do zmiany utartych, czasem wygodnych ścieżek naukowych. Spotkanie to, może dać szansę na planowanie wspólnych aktywności naukowych w niedalekiej przyszłości. Integracja realizowana poprzez udział w konferencji, wspólną dyskusję nad prezentacjami wygłaszanymi podczas sesji naukowych. Powinna sprzyjać integracji środowiska uniwersyteckiego z otoczeniem społecznym oraz zacieśnieniu współpracy między ośrodkami naukowymi. 

 

Termin: 23-24 września 2021 

Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WYDZIAŁY