Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat informacyjny Inspektoratu BHP nr 3 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat informacyjny Inspektoratu BHP nr 3

Wypełniając obowiązki związane z art.2071 k.p. czyli „Obowiązkiem informacyjnym pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”, na polecenie JM Rektora UPP przekazuję Państwu obecną sytuację w UPP związaną z zagrożeniem SARS-CoV-2 i zachorowaniami na COVID19.

Na dzień 23.10. 2020r. godzina 9:00

  • Potwierdzone zachorowania COVID-19        18 osób wzrost o 6  od 16.10.20
  • Kwarantanna SANEPID                                  22 osób wzrost o 9 od 16.10.20
  • Samoobserwacja „uczelniana”                      16 osób wzrost o 10 od 16.10.20

Informacje z regionu https://www.poznan.uw.gov.pl/

W nawiązaniu do wcześniej ukazujących się Zarządzeń i Komunikatów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, uprzejmie przypominam, że są to  wewnętrzne regulacje
i zasady związane z funkcją ochronną i organizacyjną prawa pracy. W związku z powtórną falą epidemii SARS-CoV-2, izolacją i zachorowaniami na Covid-19, kwarantanną nakładaną przez służby sanitarno-epidemiologiczne - pracowników, doktorantów i studentów uczelni obowiązują te same zasady bezpieczeństwa. Konieczne jest  wprowadzanie obostrzeń dotyczących  podwyższonego reżimu sanitarnego oraz zmian w organizacji pracy UPP. Priorytety to bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób, elementy niezbędne dla poprawnego funkcjonowania uczelni jako miejsca pracy i nauki.

Do Inspektoratu BHPiOP docierają sygnały, że nie wszystkie działy lub jednostki wprowadziły rotację podzespołów lub pracownicy różnych podzespołów, mają ze sobą kontakt w miejscu pracy np. wspólnym pomieszczeniu. Takie rozwiązania nic nie dają. Zgłaszane są również przypadki ignorowania nakazu częstego mycia rąk lub noszenia maseczek w pomieszczeniach. Maseczka chroni innych przed dalszym rozprzestrzenianie naszego bioaerozolu i musi być bezwzględnie stosowana. Na nieumytych dłoniach przenosimy wiele wirusów i bakterii. Płyn odkażający pomaga, ale podstawą jest częste mycie rąk mydłem i ciepłą wodą. Bardzo ważne zadanie mają do poprawnego wykonania pracownicy odkażający wspólne miejsca dotykowe: uchwyty, poręcze, klamki, krany itp. Wymagany jest właściwy odkażalnik i papierowy, jednorazowy ręcznik. Może w tych miejscach dojść do przeniesienia czynnika chorobotwórczego z powody czynności wykonanych niewłaściwie.

W rozmowie telefonicznej z kierownikiem Centrum Wsparcia i Rozwoju UPP mgr Dagmarą Kubską-Matysiak poruszany był temat wsparcia psychologicznego w sytuacji zagrożenia zakażeniem i stresu, zgłaszanego przez różne osoby z naszej społeczności akademickiej. Proszę o zgłaszanie problemów własnych, pracowniczych, studenckich, innych uwag na adres mailowy: cwr@up.poznan.pl

Wypełniając obowiązki służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pragnę przypomnieć obowiązki pracownicze:

Art. 100. Art. 100. § 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Stosowanie przepisów prawa pracy zmieniających organizację pracy, umożliwiających powierzenie pracownikowi innych obowiązków lub polecenie pracy zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-19, jest uzasadnione na podstawie Art. 207 K.P. (PIP)

Art. 211 ust.7 Pracownik jest obowiązany współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zarządzenie Rektora nr 49/2013 i Art. 212. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

1) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;

3) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy;

4) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;

5) egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

Odmowa wykonania polecenia pracodawcy (przełożonego), o ile nie jest ono sprzeczne z prawem lub umową o pracę, może skutkować nałożeniem na pracownika kary porządkowej. Zgodnie z art. 108 § 1 k.p.  oraz Regulaminem Pracy UPP § 59 pracodawca może stosować karę upomnienia lub nagany za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, jak również przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownik znajduje się w dyspozycji pracodawcy, w czasie pracy zdalnej jeżeli:

1. jest z nim możliwy kontakt w każdej chwili (w godzinach pracy) za pomocą środków komunikacji na odległość; przełożony może sprawdzać wyniki pracy pracownika;

2. wykonuje swoją pracę w miejscu wskazanym przez przełożonego, za którą otrzymuje wynagrodzenie

3. pracownik może stawić się do pracy (siedziby pracodawcy) wezwany przez swojego przełożonego, w krótkim czasie.

 

 

Podstawowe zasady ograniczające możliwość zakażenia koronawirusem:

  1. Do pracy i na zajęcia na terenie UPP może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę COVID-19. Na terenie UPP nie mogą przebywać osoby świadczące pracę, studenci, doktoranci, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, w związku z chorobą COVID-19.
  2. Nie mogą przychodzić na zajęcia lub do pracy osoby, które miały możliwy kontakt, na podstawie posiadanej wiedzy z osobą u której stwierdzono niedawno zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 lub inną infekcją chorobową  i istnieje prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania choroby zakaźnej wśród społeczności uczelni. Osoba z widocznymi objawami chorobowymi może być poproszona o opuszczenie budynku UPP.
  3. Należy ograniczyć kontakty bezpośrednie do minimum, natomiast wykorzystywać środki komunikacji na odległość. Odkażać własne miejsce pracy (blat, telefon, klawiaturę, inne narzędzia pracy).
  4. Zasady koniecznych spotkań bezpośrednich to: minimalna odległość 1,5 -2 m, zawsze poprawnie założona maseczka  na nos i usta, ograniczenie czasu spotkania. Konieczne jest częste mycie i odkażanie rąk np. po przekazywaniu lub odbiorze dokumentów.
  5. Zasada ograniczonego zaufania: brak widocznych objawów chorobowych nie oznacza, że dana osoba nie jest nosicielem koronawirusa SARS-CoV-2.

 https://skylark.up.poznan.pl/ogloszenia/admin/komunikat-informacyjny-inspektoratu-bhp-nr-2

Z poważaniem

Kierownik Inspektoratu BHPiOP UPP

Robert Filas

WYDZIAŁY