Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat informacyjny Inspektoratu BHP nr 7 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat informacyjny Inspektoratu BHP nr 7

20 listopad 2020r. godz.10:30. Na polecenie JM Rektora przekazuję Państwu kolejny komunikat, przedstawiający obecną sytuację, związaną z zagrożeniem SARS-CoV-2 i zachorowaniami na COVID-19 w UPP.

 

Zgłoszenia:  bhp@up.poznan.pl

Zgodnie z wytycznymi Władz Uczelni, priorytetem podejmowanych działań w obecnej sytuacji epidemicznej jest ochrona zdrowia oraz bezpieczeństwo pracy i nauki całej społeczności akademickiej. Wykonywanie zaleceń pracodawcy związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy jest obowiązkiem pracownika. Łamanie lub niestosowanie wytycznych i zaleceń przez pracownika, może zostać uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych Art.52 K.P. ponieważ może narażać innych na utratę zdrowia lub życia.

Art. 211 ust.7 Pracownik jest obowiązany współdziałać z pracodawcą i przełożonymi
w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Stosowanie przepisów prawa pracy zmieniających organizację pracy, umożliwiających powierzenie pracownikowi innych obowiązków lub poleceń np. pracy zdalnej, obowiązkowe stosowanie masek na usta i nos lub przyłbic w celu przeciwdziałania COVID-19, jest uzasadnione na podstawie Art. 207 K.P. (PIP)

Zgodnie z art. 108 § 1 k.p.  oraz Regulaminem Pracy UPP § 59 pracodawca może zastosować karę upomnienia lub nagany za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji
i porządku w procesie pracy, jak również przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Informacje z regionu https://www.poznan.uw.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/gis/jak-sie-zachowac-kiedy-mam-objawy-covid-19-co-zrobic-jak-dowiedzialemam-sie-o-dodatnim-wyniku

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

Centrum Wsparcia i Rozwoju UPP:     Kierownik mgr Dagmara Kubska-Matysiak

  • Proszę o zgłaszanie problemów własnych, pracowniczych, studenckich, innych na adres mailowy:   cwr@up.poznan.pl
  • Wsparcie psychologiczne w sytuacji zagrożenia zakażeniem i stresu, zgłaszanego przez różne osoby z naszej społeczności akademickiej.

Pełnomocnik Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

https://www.puls.edu.pl/ogloszenia/dmik/komunuikat-pe-nomocnika-rektora-ds-spo-cznej-odpowiedzialno-ci-uczelni

Podstawowe zasady ograniczające możliwość zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2:

  1. Do pracy i na zajęcia na terenie UPP może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę COVID-19. Na terenie UPP nie mogą przebywać osoby świadczące pracę, studenci, doktoranci, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, w związku z chorobą COVID-19.
  2. Nie mogą przychodzić na zajęcia lub do pracy osoby, które miały możliwy kontakt, na podstawie posiadanej wiedzy z osobą u której stwierdzono niedawno zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 lub inną infekcją chorobową  i istnieje prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania choroby zakaźnej wśród społeczności uczelni. Osoba z widocznymi objawami chorobowymi może być poproszona
    o opuszczenie budynku UPP.
  3. Należy ograniczyć kontakty bezpośrednie do minimum, natomiast wykorzystywać środki komunikacji na odległość. Odkażać własne miejsce pracy (blat, telefon, klawiaturę, inne narzędzia pracy).
  4. Zasady koniecznych spotkań bezpośrednich to: minimalna odległość 1,5 -2 m, zawsze poprawnie założona maseczka  na nos i usta, ograniczenie czasu spotkania. Konieczne jest częste mycie i odkażanie rąk np. po przekazywaniu lub odbiorze dokumentów.
  5. Zasada ograniczonego zaufania: brak widocznych objawów chorobowych nie oznacza, że dana osoba nie jest nosicielem koronawirusa SARS-CoV-2.

 

Z poważaniem

Kierownik Inspektoratu BHPiOP UPP

Robert Filas

WYDZIAŁY