Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ważny komunikat BHPiOP ! | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ważny komunikat BHPiOP !

Na podstawie art. 2071k.p. oraz  udostępnianych informacji, dotyczących wzrostu liczby zakażeń SARS-CoV-2 w regionie oraz kilku przypadków kwarantanny, nałożonej na pracowników uczelni przez Sanepid, zalecam i zobowiązuje wszystkich pracowników, doktorantów, studentów do przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego w obiektach UPP, polegającego przede wszystkim na:

Na podstawie art. 2071k.p. oraz  udostępnianych informacji, dotyczących wzrostu liczby zakażeń SARS-CoV-2 w regionie oraz kilku przypadków kwarantanny, nałożonej na pracowników uczelni przez Sanepid, zalecam i zobowiązuje wszystkich pracowników, doktorantów, studentów do przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego w obiektach UPP, polegającego przede wszystkim na:

  1. Ograniczeniu do niezbędnego minimum, kontaktów bezpośrednich pomiędzy wszystkimi pracownikami struktury uczelni, doktorantami lub studentami.
  2. Częstym i dokładnym myciu rąk mydłem i ciepłą wodą w ciągu całego dnia pracy.
  3. Obowiązkowym zakrywaniu ust i nosa przy pomocy maseczki lub używaniu przyłbicy w przestrzeniach publicznych tj. korytarzach, przejściach, windach, na schodach itp.
  4. Stosowania dostępnych środków odkażających do rąk oraz odkażaniu powierzchni biurek, blatów podawczych lub innych miejsc dotykowych w swoich miejscach pracy środkami odkażającymi do powierzchni.

Zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego:

  1. UWAGA! Do pracy i na zajęcia na terenie UPP może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę COVID-19. Na terenie UPP nie mogą przebywać osoby świadczące pracę, studenci, doktoranci, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, w związku z chorobą COVID-19.
  2. UWAGA! Nie mogą przychodzić na zajęcia lub do pracy osoby, które miały możliwy kontakt, na podstawie posiadanej wiedzy z osobą u której stwierdzono niedawno zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 lub inną infekcją chorobową  i istnieje prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania choroby zakaźnej wśród społeczności uczelni. Osoba z widocznymi objawami chorobowymi może być poproszona o opuszczenie budynku UPP w trybie natychmiastowym.

 

Terminologia dotycząca choroby zakaźnej:

  1. Kwarantanna - odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.
  2. Izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.
  3. Dezynfekcja - proces redukcji ilości biologicznych czynników chorobotwórczych przez zastosowanie metod fizycznych i chemicznych.

Uprzejmie proszę o zachowanie świadomej odpowiedzialności i właściwej postawy społecznej.

Skuteczne mogą być wyłącznie wspólne działania całej społeczności uczelnianej
w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 w środowisku pracy i nauki.

Proszę o informowanie swoich przełożonych, kierowników lub opiekunów,
o nałożonej przez Sanepid kwarantannie lub dobrowolnie, przekazanie informacji,
o potwierdzonej dodatnim testem własnej chorobie COVID-19.

Są to informacje niezbędne do podjęcia właściwych działań zapobiegawczych, naprawczych lub ochronnych dla pozostałego środowiska pracowniczego lub studenckiego uczelni.

Proszę Kierowników o przekazywanie informacji do Inspektoratu BHPiOP, telefonicznie lub mailowo, o przypadkach kwarantanny lub choroby Covid 19 wśród podległych pracowników, doktorantów lub studentów.

Do Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia powinny dotrzeć informacje od Kierowników w celu właściwego oznaczenia miejsc (pomieszczeń) wyłączonych z czasowego użytkowania lub zlecenia dezynfekcji i odkażania.

 

Z poważaniem

Kierownik Inspektoratu BHPiOP UPP

Robert Filas

Tel. 505 030 406

 

Pomocne adresy lub telefony:

 

Inspektorat BHPiOP UPP - mail: bhp@up.poznan.pl

Tel. 61 848 78 91/92/93

https://puls.edu.pl/inspektorat-bhp-i-op

 

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia UPP

mgr Piotr Anioła
tel. 61-846-6189

tel. kom. 515-866-392
https://puls.edu.pl/dzia%C5%82-gospodarczy-i-zaopatrzenia

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań

https://wsse-poznan.pl/

 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

https://www.poznan.uw.gov.pl/

 

 

 

WYDZIAŁY