Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konkurs na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konkurs na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Centrum Innowacji i Transferu Technologii w ramach realizowanego projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki z programu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” ogłasza w dniu 7 lipca 2023 r. konkurs na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

 

Kwota dofinansowania pojedynczego projektu: ze względu na ograniczoną alokację środków preferowane projekty do 30 tysięcy złotych netto (maksymalnie do 100 tysięcy złotych netto według regulaminu Programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”). Termin naboru wniosków: od 7 do 16 lipca 2023 r. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektów prac przedwdrożeniowych: nie później niż 1 sierpnia 2023 r., termin zakończenia: nie później niż 31 października 2023 r.

 

UWAGA! Centrum Innowacji i Transferu Technologii zastrzega sobie prawo do wstrzymania i/lub odwołania konkursu w przypadku nie otrzymania dodatkowego dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki przeznaczonego na realizację działań w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

 

Szczegóły udziału w konkursie

Zgłoszenia od dnia 7 lipca 2023 r. prosimy przesyłać w pierwszej kolejności w formie elektronicznej (wersja Word) na adres mailowy: inin@up.poznan.pl. CIiTT zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia z Uczestnikiem Projektu na etapie oceny formalnej negocjacji w zakresie zasadności i kwalifikowalności zaplanowanych wydatków. W przypadku pozytywnej oceny formalnej Wniosku Uczestnik Konkursu składa go niezwłocznie w wersji pisemnej w siedzibie Centrum.

Dodatkowo informujemy, iż list intencyjny premiujący punktowo wniosek w formie dostępnej w załączniku zastąpiony zostać może informacją mailową potwierdzającą potencjalne zainteresowanie firmy nabyciem praw do opracowywanej technologii otrzymaną od osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa.

Uczestnicy Konkursu: do udziału w projekcie prawo dopuszczeni są pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uniwersytetu. Członkami zespołów naukowo-badawczych mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich oraz studiów I i II stopnia, a także w szczególnych przypadkach inne osoby np. absolwenci Uniwersytetu (każdorazowo po indywidualnej weryfikacji statusu danej osoby).

  

Jednocześnie rekomendujemy wcześniejszą konsultację z Centrum Innowacji i Transferu Technologii celem prawidłowego przygotowania dokumentacji konkursowej, w szczególności poprawnego skonstruowania harmonogramu rzeczowo-finansowego prac przedwdrożeniowych. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Broker Innowacji w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”: 

 

Dokumenty konkursowe, w tym wniosek konkursowy i regulamin znajdują się na stronie:

https://ciitt.up.poznan.pl/projekty/inin-4-0/konkurs

 

 

Mariusz Lesiecki 
mail: inin@up.poznan.pl
tel. 61 846 62 64
kom. 507 980 177

 

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

 

WYDZIAŁY