Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Naukowiec z UPP w Radzie Młodych Naukowców | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Naukowiec z UPP w Radzie Młodych Naukowców

Dr inż. Ewa Sell-Kubiak, adiunkt w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP została powołana do Rady Młodych Naukowców (RMN; VI kadencja 1.03.2018-1.03.2020). Dr inż. Ewa Sell-Kubiak jest trzecią osobą w historii RMN reprezentującą naszą Uczelnię. Poprzednio funkcję te pełniły: dr hab. inż. Izabela Szczerbal z KGiPHZ WMWZ (RMN II kadencji) i dr hab. inż. Agata Chmurzyńska z Katedra Higieny Żywienia Człowieka WNoŻŻ (RMN III kadencji).

Rada Młodych Naukowców jest organem doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do jej najważniejszych zadań zalicza się wspomaganie rozwoju karier młodych naukowców poprzez identyfikację i znoszenie barier w rozwoju ich kariery naukowej, wspieranie kontaktów pomiędzy naukowcami a przedsiębiorstwami pozwalając na wdrażanie innowacji w nauce oraz rekomendacje dla organów wspierających naukowców. Rada, po raz pierwszy została powołana w 2010 roku na mocy zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W jej skład wchodzą młodzi naukowcy poniżej 35 roku życia o znaczących osiągnięciach naukowych i nieposzlakowanej opinii. Największe osiągnięcia RMN to m.in. zmiana definicji młodego naukowca, zwolnienie stypendiów Erasmus+ z podatku dochodowego, wprowadzenie zmian w wymogach habilitacyjnych oraz usprawnienia na etapie ubiegania się o granty NCN i ich realizacji. Opracowanie: Ewa Sell-Kubiak, 14.03.2018

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie MNiSW

WYDZIAŁY