Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility PISMO OKÓLNE Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z 18 maja 2018 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

PISMO OKÓLNE Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z 18 maja 2018 roku

  1. Na podstawie pisma okólnego z 27 listopada 2017 roku w sprawie wykorzystania bieżących i zaległych urlopów zgodnie z planem urlopów przypominam P.T. Kierownikom jednostek o obowiązku przedłożenia w Dziale Osobowym i Spraw Socjalnych planów urlopów na drugie półrocze 2018 roku. 2.
  2. Plany urlopów na drugie półrocze 2018 roku ustala się z uwzględnieniem wniosków pracowników i konieczności zapewnienia normalnego toku pracy. Podaje się je do wiadomości pracowników i przekazuje do Działu Osobowego i Spraw Socjalnych najpóźniej w terminie do 30 czerwca 2018 r. 3.
  3. Stosownie do art. 161 Kodeksu pracy Pracodawca, zobowiązany jest udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.
  4. Urlopy wypoczynkowe udzielane są zgodnie z planem urlopów. Dopuszcza się nie objęcie planami urlopów, za bieżący rok kalendarzowy, nie więcej niż 11 dni w tym na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy – urlopu na żądanie w wymiarze 4 dni.
  5. Zmiana zatwierdzonego w planie terminu urlopu wypoczynkowego może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami w okresie przed rozpoczęciem zaplanowanego urlopu, za zgodą bezpośredniego przełożonego. W takim wypadku należy złożyć wniosek urlopowy ze wskazaniem nowego terminu wykorzystania urlopu.
  6. Zobowiązuje się kierowników jednostek (komórek) organizacyjnych do bezwzględnej kontroli wykorzystania przez pracowników urlopów zgodnie z przyjętym planami urlopów.
ZałącznikRozmiar
PDF icon Pismo okólne urlop wypoczynkowy.pdf110.17 KB

WYDZIAŁY