Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility XIX posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XIX posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

23 maja br. odbyło się XIX posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Podczas posiedzenia przyjęto 10 uchwał dydaktycznych. Znowelizowano uchwałę Senatu w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku weterynaria.  

 

Nastąpiło zniesienie kierunku studiów Ochrona przyrody prowadzonego na poziomie studiów drugiego stopnia, na Wydziale Leśnym. Jest to konsekwencją podpisania umowy o wspólnym prowadzeniu studiów interdyscyplinarnych na kierunku Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna na poziomie studiów drugiego stopnia przez Wydział Leśny UPP i Wydział Biologii UAM. Według opinii Senackiej Komisji ds. Studiów utworzenie kierunku stanowi cenne uzupełnienie oferty edukacyjnej UPP. Uruchomienie kierunku jest ściśle związane z zapotrzebowaniem na specjalistów na rynku pracy z zakresu ochrony przyrody i edukacji przyrodniczej. Kierunek ten dobrze wpisuje się w zakres kształcenia w obszarach studiów rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz przyrodniczych, spełniając wspólny cel, jakim jest wykorzystanie i kształtowanie potencjału przyrody do poprawy jakości życia człowieka w przyjaznym środowisku naturalnym.

 

Podjęto również uchwały niezbędne dla przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne: w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2018/2019;  w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego oraz drugiego stopnia i na jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2019/2020.

 

Ponadto stwierdzono wygaśnięcie mandatów członków Senatu: śp. prof. dra hab. Wiesława Koziary (Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii) oraz mgra inż. Pawła Urbańskiego, przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 

Na Przewodniczącego Rady ds. Zakładów Doświadczalnych, w miejsce śp. prof. dra hab. Wiesława Koziary, powołano prof. dra hab. Jacka Przybyła.

 

Prof. dr hab. Jan Pikul przedstawił Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w 2017 roku, które zostało pozytywnie ocenione przez senackie komisje oraz zawiązki zawodowe. W konsekwencji przedłożonego Sprawozdania podjęto sześć uchwał, w tym uchwałę pozytywnie oceniającą działalność Rektora UPP w roku 2017.

 

Wszystkie uchwały podjęte podczas XIX posiedzenia Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dostępne są na stronie internetowej UPP w Repozytorium dokumentów.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY