Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kampusowe łąki Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kampusowe łąki Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego

Użytkowanie różnorodnych form miejskich terenów zielonych (parków, trawników, kwietników), szczególnie w aspekcie coraz dotkliwiej odczuwanych niedoborów wody w środowisku, staje się istotnym problemem, który zajmuje sporo miejsca w publikacjach prasowych, ramówkach radiowych i telewizyjnych, a także w mediach społecznościowych. Z części z nich płynie idealistyczny obraz ukwieconych miast, z innych sceptycyzm lub niezadowalanie z powstających chaszczowisk i szybko przekwitających „łąk kwietnych”, a z jeszcze innych, niestety nielicznych – informacja o tym, że czas najwyższy edukować i rzetelnie wyjaśniać możliwości zagospodarowania w tym zakresie terenów miejskich. Dążąc do wypełnienia tej luki przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu postanowili włączyć się aktywnie w te działania

W dniu 27 lipca br. przy budynku Biocentrum Uniwersytetu, z inicjatywy Pełnomocniczki Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni prof. UPP dr hab. Magdaleny Kozera-Kowalskiej, odbyło się spotkanie przedstawicieli władz UPP, pracowników naukowych, lokalnych organizacji społecznych oraz reprezentantów biznesu. Jego tematem było przygotowanie projektu kompleksowej edukacji i promocji wariantów utrzymania miejskich terenów zadarnionych w różnych możliwych formach i wariantach uprawowych. Rangę podjętego tematu podkreślała obecność władz uniwersyteckich, naukowców, przedstawicieli wspólnoty akademickiej oraz organizacji społecznych i biznesu, wśród których wymienić należy Prorektora ds. studiów UPP prof. dr hab. Cezary Mądrzaka, Kanclerza UPP p. Marka Klimeckiego, Prezesa Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka, prof. dr hab. Piotra Golińskiego z Katedry Łąkarstwa, prof. UPP dr hab. Zuzanny Sawińskiej z Katedry Agronomii, prof. UPP dr hab. Piotra Urbańskego – dziekana Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, p. Dagmary Kubskiej-Matysiak -kierowniczki Centrum Wsparcia i Rozwoju UPP, p. Karola Podymy z firmy Łąki Kwietne, a także p. Gabrieli Toboła - przedstawicielki Centrum Inicjatyw Lokalnych Sołacz i p. Magdaleny Garczarczyk - przedstawicielki CIL Strzeszyn, a jednocześnie reprezentantki Koalicji ZaZieleń Poznań.

Dokonując spaceru-wizji lokalnej wokół budynku Biocentrum dyskutowano o dotychczasowym zaangażowaniu pracowników UPP w działania na rzecz zazieleniania miasta i przywracania bioróżnorodności miejskich siedlisk roślinnych, a przede wszystkim o potrzebie przygotowania i realizacji kompleksowego projektu edukacyjno-poznawczego. Propozycję formalno-treściowego zakresu planowanych działań przedstawiła p. Pełnomocniczka Rektora ds. SOU. Ideą przewodnią pomysłu jest otwarcie przestrzeni UPP dla interesariuszy zewnętrznych i angażowanie ich w aktywne działania poznawczo-edukacyjne wspierane zarówno przez Uczelnię, jak i partnerów zewnętrznych. Sam projekt zaplanowany został jako ukierunkowany na realizację potrzeb zarówno społeczności akademickiej, jak i mieszkańców miasta, skupionych w społecznych organizacjach osiedlowych - „od przedszkola do seniora”. Zakłada się w nim edukowanie zainteresowanych m.in. w formie spotkań, lekcji terenowych i zajęć praktycznych lub warsztatów terapii zajęciowej itp.

Ustalono, że realizację niektórych elementów projekt można rozpocząć równocześnie z procedurą aplikacji o środków finansowe z różnych źródeł wykorzystując posiadane zasoby materialne oraz kapitał ludzki i intelektualny UPP oraz innych uczestników planowanego przedsięwzięcia. Zasobem bazowym będzie znajdująca się na terenie kampusu UPP przy ul. Dojazd łąka o charakterze segetalnym tj. powstała z roślin, które zwykle uważa się za chwasty upraw. Pan prof. Goliński opisał obecnym siedlisko, przedstawiając jego bioróżnorodność oraz wskazując na rosnące tam gatunki. Pani prof. Zuzanna Sawińska uzupełniła ten opis o możliwości wykorzystania wizytowanej łąki jako pomocniczego użytku dla pszczół i miejsca żerowania licznych owadów. Państwo prof. Piotr Urbański oraz p. Dagmara Kubska-Matysiak podkreślili znaczenie terapeutyczne łąki m.in. dla hortiterapii, czy terapiach przy wypaleniu zawodowym, stresie itp. Reprezentujące stronę społeczną panie Garbiela Toboła oraz pani Magdalena Garczarczyk wyraziły żywe poparcie dla omawianych działań, podkreśliły też potrzebę angażowania mieszkańców zarówno z najbliższych osiedli, jak i z dalszych terenów miasta w aktywne poznawanie własnego otoczenia oraz w działania na rzecz jego zachowania, a w uzasadnionych sytuacjach przywracania do stanu, jak najbliższego naturalnemu.

W końcowym etapie spotkania ustalono, że pierwszym z działań promujących Projekt Kampusowe Łąki Poznańskiego UP będzie zorganizowany wspólnie przez UPP, CIL Sołacz, CIL Strzeszyn, przy współpracy CWR UPP i wsparciu Pełnomocniczki Rektora ds. SOU wydarzenia pt. „Sąsiedzki spacer po łące-nie-łące” w dniu 16 sierpnia 2020. Działanie to wypisuje się zarówno w edukacyjną misję Uniwersytetu, jak i jego działania społecznie odpowiedzialne. Uczestnicy spotkania wyrażają nadzieję, że zaproponowany „sąsiedzki spacer” będzie początkiem realnych działań na rzecz zrównoważonego kształtowania przestrzeni miejskiej jako miejsca przyjaznego ludziom i środowisku.

 

Prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska

/-/

                     /Pełnomocnik Rektora ds. SOU/

 

WYDZIAŁY