Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców

Wniosek o przyznanie stypendium wypełnia kandydat w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki, Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF) https://osf.opi.org.pl/app/ po zalogowaniu jako redaktor wniosku.

Do 18 grudnia 2020 r. należy przesłać na skrzynkę mailową dzial.rozwoju@up.poznan.pl:

  1. wygenerowany wniosek,
  2. skan podpisanego oświadczenia młodego naukowca stanowiącego załącznik do wniosku
  3. poparcie dziekana w przypadku pracowników lub kierownika SD/dyrektora SD i promotora/opiekuna w przypadku doktorantów

 

 

Podpis elektroniczny na wniosku składa Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni – prof. dr hab. Roman Gornowicz na podstawie pełnomocnictwa JM Rektora. Podpisany wniosek wraz z pełnomocnictwem zostanie odesłany zwrotnie do kandydata.

 

Szczegółowe informacje, wniosek i oświadczenie (aktywne formularze) znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2020-r

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz.U. z 2019 r. poz. 658 i poz. 2297.)

 

 

 

WYDZIAŁY