Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Szkolenie okresowe BHP 1-roczne | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Szkolenie okresowe BHP 1-roczne

Dotyczy:  pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wykonujących prace szczególnie niebezpieczne przy użyciu substancji i preparatów chemicznych (tj. pracowników obsługujących magazyn chemiczny lub wykonujący pracę z substancjami chemicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym).

W związku z wykonywaniem przez pracowników  prac szczególnie niebezpiecznych w dniu
22 września 2017r od godziny 8:30 do 13:00  odbędzie się szkolenie okresowe
1-roczne, w sali wykładowej Katedry Chemii przy ul Wojska Polskiego 75 w Poznaniu. Pracownicy obecni na szkoleniu otrzymają właściwe zaświadczenia.  Obecność nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia, ilość miejsc ograniczona.

Sprawę prowadzi:

St.spec. mgr Bernadeta Bobak

Tel. 61 848 78 92

 

Na jakich stanowiskach wymagane są coroczne szkolenia bhp?

Pracownicy muszą corocznie odbywać okresowe szkolenia bhp z uwagi na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych!

Zasady i sposób przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bhp wskazuje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 ze zm.).

W myśl § 15 ust. 1 wskazanego rozporządzenia, szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach „robotniczych” (prace wykonywane fizycznie) przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata. Jednak na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, pracownicy podlegają takiemu szkoleniu nie rzadziej niż raz w roku.

Rodzaje prac szczególnie niebezpiecznych zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.). Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w rozdziale 6, działu IV tego rozporządzenia, oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bhp lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.
Pracodawca ma obowiązek ustalić i aktualizować wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.

Do prac szczególnie niebezpiecznych wymienionych w powołanym rozporządzeniu należą:

  • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,
     
  • prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
     
  • prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych (np. substancji i preparatów chemicznych)
     
  • prace na wysokości.

Przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych pracodawca określa szczegółowe wymagania bhp, a w szczególności zapewnia bezpośredni nadzór nad tymi pracami przez wyznaczone w tym celu osoby; odpowiednie środki zabezpieczające; instruktaż pracowników co do imiennego podziału pracy i kolejności wykonywania zadań. Jego obowiązkiem jest także zapewnienie, aby dostęp do miejsc wykonywania tego rodzaju prac miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.

Z poważaniem,

Robert Filas
Kierownik Inspektoratu BHP i OP
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
tel.61 848 78 91/92
kom.505 030 406

WYDZIAŁY